Arkiva e lajmeve
                   

NË BUJANOC ËSHTË MBAJTUR TRAJNIMI PËR ARSIMTARËT “NXËNËSIT MENDOJNË, E JU?

20. tetor 2015.

Bujanoc – Më 2 dhe 3 tetor, në Bujanoc, iniciativat qytetare kanë organizuar trajnimin për arsimtarët të emëruar “Nxënsit mendojnë, e ju?”.

Trajnimi në të cilin kanë marrë pjesë arsimtarët dhe bashkëpuntorët profesional të shkollave të mesme nga komuna e Bujanocit dhe Preshevës, ka pasur për qëllim që të përmirësojn mësimin mbi problemet e përgjithshme shoqërore dhe parimet demokratike, që të përmirësoj kualitetin e arsimimit dhe të mundësoj mirëkuptimin e ndryshimeve shoqërore në kontekstin shoqëror real në të cilin nxënësit rriten dhe me këtë arrijnë inkurajimin e angazhimit të tyre.

Programi i trajnimit të arsimtarëve ka qenë i menduar me qëllim që të promovohen mirëkuptimet dhe të vendoset si proces i mësimit në ndërtimin e kompetencave të cilat i përkasin në aftësitë e të menduarit kritik, të cilat janë bazë e secilës demokraci të shëndoshë dhe politikës së saj arsimuese.

Trajnerët Tatjana Matijash dhe Sanja Bashiq kanë kërkuar që përmes punës dy ditore interaktive të afërsohet dhe të sqarohet teknika e të menduarit përmes simulimeve dhe shqyrtimeve të temës “Abuzimi Sajber”. Arsimtarët kanë kaluar përmes përvojave të drejtpërdrejta të shqyrtimit, duke hulumtuar e përballur, përmes dialogut, argumenteve për dhe kundër pyetjes: “A do të duhej që shteti ynë të lejoj në shkolla dënimin e nxënesve për abuzim sajber jashtë rrethit të shkollës”.

Përveç kësaj, gjatë punës është analizuar çdo hap nga dhjetë hapat e të menduarit: mënyra e zbatimit të teknikës në punën e rregulltë dhe në mësim, ndërsa në kuadër të shkencave shoqërore; mundësitë që të realizohen aksionet e qëlluara të nxënsve të inspiruar në temat në orët e përpunuara të të menduarit. Arsimtarëve iu janë ndarë udhërrëfyesi i cili përmban nevojat mjeteve dhe instrukcioneve për punën e drejtpërdrejtë me nxënësit, të cilët janë relevant për jetë shoqërore moderne dhe aktivizmin e të rinjëve, mirëpo edhe të rëndësishëm për mirëkuptimin e mirë të tyre kontravers dhe sfidat të cilat e përcjellin demokracinë moderne.

Pas përfundimit të trajnimit, arsimtarëve iu janë ndarë çertifikatat.

Burimi: Resusr Qendra dhe Trupi Koordinues