Arkiva e lajmeve
                   

NË BUJANOC 6.000 OBJEKTE PRESIN PËR LEGALIZIM

16. gusht 2021.

Bujanoc - Beograd - Në teritorin e komunës së Bujanocit, aktualisht janë rreth 6,000 objekte të ndërtuara ilegalisht që janë në proces legalizimi, dhe arsyet e një numri kaq të madh janë neglizhenca e qytetarëve, por edhe bashkëpunimi joadekuat i komunës Departamenti i urbanizmit me shërbimin e kadastrës së pasurive të paluajtshme të këtij departamenti.

"Puna e shërbimit tonë është e lidhur ngushtë me kadastrën, së pari për dukshmërinë e objektit dhe më pas për elaboratin gjeodezik, pas së cilës merret një vendim për legalizimin, por në vitin 2021 kemi marrë reagime për një numër të vogël kërkesash, vetëm 5 ose 6 ”, tha Memeti

Sipas tij, një numër rastesh u hapën me kërkesë të palës, por shumica, gati 80 për qind, bazuar në vendimin e inspektorit të ndërtimit.

Këto kërkesa përpunohen sipas Ligjit për legalizimin nga 2015, i cili kërkon që dëshmia e së drejtës së përshtatshme për tokën ose ndërtesën të bashkëngjitet, në origjinal ose një fotokopje të vërtetuar.

Memeti thekson se marrëdhëniet pronësore-juridike të pazgjidhura, por neglizhenca e qytetarëve në formën e dokumentacionit jo të plotë, e ngadalësojnë edhe më shumë legalizimin.

Sipas Ligjit për legalizim nga viti 2015, dokumentacioni i kërkuar për legalizim është dëshmi e së drejtës së caktuar për ndërtesën ose tokën (vendimi mbi trashëgiminë, kontrata e shit-blerjes ...), pastaj një raport mbi gjendjen aktuale, një kopje e planit, dokumrnt nga patundshmëria, incizimi gjeodezik dhe vërtetimin e taksës së paguar.

Shuma e taksës për objekte individuale deri në njëqind metra katrorë është 5.000 dinarë, për shtëpitë deri në 300 metra katrorë 15.000, dhe për ndërtesat deri në 300 metra katrorë është 20.000 dinarë. Për objektet me sipërfaqe më të mëdha, tarifa është 50.000 dinarë.

Sipas njoftimeve nga qeveria e Serbisë, legalizimi i përshpejtuar i objekteve të ndërtuara ilegalisht do të fillojë në shtator dhe do të lehtësohet për qytetarët që zgjidhën çështjen ekzistenciale.

Qeveria konfirmoi se ata po kërkojnë një model sistemik që do të lehtësojë legalizimin e njerëzve që zgjidhën ekzistencën e tyre me ndërtime pa leje, dhe sipas llogaritjeve të tyre, 90 përqind janë të tillë, ndërsa 10 përqind e atyre që ndërtuan ilegalisht do të përballen me rrënimin të ndërtesave.

Burimi: Bujanovacke dhe Trupi koordinues