Arkiva e lajmeve
                   

MBËSHTETJE NGA QEVERIA E ZVICRËS ORGANIZATAVE CIVILE DHE VETËQEVERISJEVE LOKALE NË SËRBI

21. qershor 2018.

Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë- Qeveria e Zvicrës për mes programit Swis PRO, do të përkrah projektet inovative sociale në Sërbi me 420.000 euro, ndërsa mbështetja i ofrohet organizatave shoqërore civile (OSHC) dhe vetëqeverisjeve lokale (VQL) për të filluar dhe realizuar projekte inovative me karakter social të cilë u janë dedikuar grupeve te margjinalizuara dhe inkuadrimin e tyre social.

OSHC mundë të fitojnë mjete të pakthyeshme për realizimin e “ideve të tyre të reja sipasa bashkësisë” në vepra për mes ftesës së hapura deri më 3 gusht, për deri sa VQL të zgjedhura së pari do të marin mbështetje teknike dhe më pas mjetet për realizimin e projektit në partneritet me sektorin civil.

Të drejt pjesmarrje në këtë thirrje publike dedikuar sektorit civil kanë OSHC që kanë përvojë në këtë drejtim. Organizatat duhen të jenë të regjistruar më së së paku një vit dhe të kenë vendndodhje në njërën nga 99 VQL të përfshira në PRO programin. Programi do të mbështesë deri 25 organizata për realizimin e projekteve në shumë prej 10.000 euro më së paku deri më 14.000 euro më së shumti.

Të drejt pjesëmarrje në ftesën publike dedikuar forcimit të kapaciteteve të VQL kanë komunat dhe qytetet që i takojnë grupës së III dhe IV sipas shkolles së zhvillueshmërisë. Programi për mes mbështetjes teknike do të mbështes deri në dhjet VQL për avancimin e politikave lokaleve dhe pergjegjesive procedurale dhe financiare të projektëve të interest public që realizojnë OSHC.

Informata shtesë rreth ftesës, kritereve të zgjedhjes së shfrytëzuesit, mënyrës së kokurimit dhe dokumentacionit rreth paraqitjes mund ti marni në veb faqën

www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi

Programi Swis PRO do të organizoj sesione informative në lidhhje me projektn në periudhen kohore prej 25 qershor deri më 5 korrik të këtij viti.

Sesioni në tëcilin mundë të marin pjesë qytetarët e Preshevës dhe Bujanocit do të organizohet me 4 koorik në ora 11:00 në administratën e qytetit të Vrajës (Karla Milana 1) në Vrajë, ndërsa sesioni ku mundë të marin pjesë qytetarët e Medvegjës do të organizohet me 5 korrik në ora 11:00 në Qendrën regionale për avancim professional të punësuarëve (Komuna e Parisit ) në Nish.

Program mbështetja e Qeverisë së Zvicrës zhvillimit të komunave për mes avancimit të menaxhimit të mire dhe inkuadrimit social-Swis PRO do të kontriboj në kualitetin e jetës së qytetarëve të Sërbisë, përkatësisht atyre që i përkasin grupëve të margjinalizuara shoqërore, për mes të sundimit të ligjit në nivel lokal, sforcimin e kohezionit shoqëror dhe rritjen e përgjegjësisë, transparences, efikasitetit dhe efektivitetit të vetqeverisjes lokale.

Burimi:Tanjug dhe Trupi Koordinues