Arkiva e lajmeve
                   

LËSHIMI I LEJEVE TË QARKULLIMIT GJATË ORËS POLICORE

6. prill 2020.

Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale  në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, do të kontrollojnë dhe lëshojnë lejen e qarkullimit gjatë orës policore.

Qytetarët të cilët kanë nevojë për  lejen e qarkullimit gjatë orës policore duhet të paraqiten pranë vetëqeverisjes lokale dhe të paraqesin dokumentet e nevojshme që konfirmojnë arsyen e lëshimit të kësaj leje.

Njësia e vetëqeverisjes lokale është e detyruar, pas verifikimit të paraqesë kërkesa Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale  e cila, pas verifikimit, do do të dorëzojë ato në Ministrinë e Brendshme për lëshimin e lejes.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale  janë të detyruara të paraqesin zyrtarisht kërkesa të arsyetuara për përpunim dhe të deklarojnë nëse ekziston aktgjykim gjyqësor.

Në këtë mënyrë, njësitë e vetëqeverisjes lokale, në bashkëpunim me organet e tjera të vetëqeverisjes lokale  dhe shoqatat e qytetarëve të regjistruar në territoret e tyre, do të marrin dhe dorëzojnë Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale të dhëna për personat që ofrojnë shërbime të ndihmës në shtëpi (shërbimi i mirëqenies sociale,  por edhe ndihma e kontraktuar drejtpërdrejt midis dy personave) dhe shërbimeve të kujdesit shoqëror - asistent personal.

Në rastin e pranimit të kërkesave të tilla, njësitë e vetëqeverisjes lokale në bashkëpunim me qendrat për punë sociale nga i njëjti territor, janë të detyruar të përpunojnë të dhënat për prindin, i cili, në bazë të vendimit gjyqësor e merr fëmijën  (marrja dhe kthimi i një fëmije nga një prind) dhe i cili ka nevojë për lejen në mënyrë që ta marrë fëmijën ose ta kthejë fëmijën brenda afatit kohor të caktuar me vendimin e gjykatës.

Kryetarët e komunave janë përgjegjës për justifikimin e nevojës së lejes e qarkullimit  për një prind që merr dhe / ose kthen një fëmijë gjatë orës policore, dhe për saktësinë e informacionit të dhënë.

Burimi: OK Radio dhe Trupi Koordinues