Arkiva e lajmeve
                   

LEHTËSIRAT TATIMORE PËR SIPËRMARRËSIT TË CILËT DËSHIROJNË TË PUNËSOJNË PUNËTORË TË RINJ, POR EDHE PËR ATA TË CILËT HAPIN BIZNES TË RI

14. gusht 2019.

Të gjithë punëdhënësit që duan të punësojnë punëtorë të rinj, por edhe sipërmarrësit që thjesht planifikojnë të fillojnë një biznes, marrin përfitime shumë domethënëse.

Lloji i parë i lehtësimit vlen për punëdhënësit, personat juridikë dhe sipërmarrësit.

Konkretisht, të gjithë lidhin marrëdhenie pune me punëtorë të rinj kanë të drejtën e një rimbursimi të një pjese të taksës së pagave për pagesa të bëra më 31 dhjetor 2019.

"Kushti është që këta persona të jenë regjistruar në regjistrin qendror për sigurime të detyrueshme shoqërore, që është lidhur një kontratë pune me këta persona, dhe të jenë të regjistruar në Shërbimin Kombëtar të Punësimit në gjashtë muajt e mëparshëm", tha Dragan Agatunoviq, kryeshef në Sektorin e Kontrollit të Administratës Tatimore.

Sistemi i rimbursimit të një pjese të tatimit mbi të ardhurat e paguara është shumë i thjeshtë: sa më shumë të punësuar janë të punësuar - aq më e lartë është përqindja e kthimeve.

"Punëdhënësi ka të drejtën e një rimbursimi të një pjese të tatimit mbi të ardhurat e paguara në shumën prej 65% nëse punëson nga një deri në nëntë persona të rinj, nëse punëson deri në 99 persona ka të drejtë në rimbursim prej 70%, dhe nëse punëson 100 ose më shumë persona ka të drejtë për rimbursim prej 75% nga taksa e paguar e të ardhurave, "theksoi Agatunoviq.

Një lloj tjetër lehtësimi ka të bëjë me krijimin e personave juridikë të rinj.

 "Themeluesi i një personi juridik, nëse krijon një marrëdhënie pune në personin e tij juridik, si dhe pronarët e një punëtorie sipërmarrëse, të cilët zgjedhin të paguajnë pagat personale, kanë të drejtën e lirimit të taksave nga pagesa e taksave dhe kontributeve, në 12 muajt e ardhshëm, deri në shumën prej 37,000 dinarëve neto", tha Agatunoviq.

Ai shtoi se kushti ishte që ata persona të kishin krijuar marëdhënie pune, të ishin regjistruar në Regjistrin Qendror të Sigurimit të Detyrueshëm Social, të jenë të regjistruar në Shërbimin Kombëtar të Punësimit në gjashtë muajt e mëparshëm, si dhe në 12 muajt e fundit të kenë arritur arsimim të lartë, të mesëm apo fakultet.

Burimi: Veçernje Novosti, Blic, Poslovno Jutro dhe  Trupi Koordinues