Arkiva e lajmeve
                   

KREDITET PËR MJETET E PËRHERSHME TË FONDIT PËR ZHVILLIMIN E REPUBLIKËS SË SERBISË (AFATI: 31.12.2018)

23. nëntor 2018.

Aktivet rrjedhëse të përhershme janë fonde të nevojshme për të financuar detyrimet aktuale që rrjedhin nga aktivitetet e rregullta afariste të përdoruesit përfundimtar të kredisë, të cilat kanë të bëjnë me prokurimin e lëndëve të para dhe materialeve, inventarëve, si dhe kostove të tjera të prodhimit, të arkëtueshmeve të klientëve dhe detyrimeve ndaj furnitorëve.

Përfitoni nga kushtet e favorshme të huadhënies për të blerë kapitalin e nevojshëm të punës.

PËR PËRSONAT JURIDIK MIRKO, TË VOGJËL, TË MESME DHE TË MËDHA

Kreditë për kapital të përhershëm të punës do të miratohen me afatin e pagimit deri në katër vjet brenda së cilës grejs periudha është deri në nëntë muaj. Norma e interesit është 1.5% në vit nëse kolaterali është një garanci e një banke tregtare, dhe në raste të tjera 3% në vit, me zbatimin e një klauzole të monedhës.

Shuma e kredive dhe afati i fundit përcaktohen në lidhje me aftësinë kreditore të njësisë ekonomike dhe instrumentet e sigurisë.

PËR SIPËRMARRËSIT

Kreditë për kapitalin e përhershëm të punës do t'u jepen sipërmarrësve, me një periudhë shlyerjeje deri në katër vjet brenda së cilës periudha e mospagimit është deri në nëntë muaj. Shuma e normës së interesit, llogaritjes dhe mbledhjes së kredive do të bëhet për subjektet juridike mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha.

Informacion shtesë për këtë lloj kredie, dokumentacioni i nevojshëm dhe kërkesa për marrjen e një kredie janë në dispozicion në  http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=742&oblast=konkursi

Burimi: Qendra për Zhvillim të Rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës dhe Trupi Koordinues