Arkiva e lajmeve
                   

KREDITË STAR-UP SIPAS PROGRAMIT TË INKURAJIMIT TË ZHVILLIMIT TË SIPËRMARRËSISË PËRMES NDIHMËS FINANCIARE PËR FILLESTARËT NË BIZNES NË VITIN 2018

29. nëntor 2018.

Fondet kanë për qëllim mbështetjen financiare, për investime për individët që dëshirojnë të fillojnë biznesin e tyre ose sipërmarrësit ekzistues, kompanitë mikro dhe të vogla, të regjistruara në Agjencinë e Regjistrit të Biznesit, që janë të regjistruara në vitin që i paraprin vitit të paraqitjes së kërkesës.

Për fondet sipas Programit, mund të konkurojnë edhe klientët që më parë ishin themeluesit dhe pronarët e subjektit më të madhe të vetme ekonomike, e cila ishte fshirë nga regjistri, para publikimit të thirrjes. Investimet mund të financohen në bazë të këtij programi përfshijnë: përmirësimin, rindërtimin, rinovimin, riparimin, zyra apo hapësirë ​​të prodhimit, blerjen e pajisjeve (të reja ose të përdorura, jo më të vjetër se pesë vjet), si dhe kapitalit të punës, të cilat mund të marrin pjesë deri në 20% në strukturën e investimit total të investimeve.

Bizneset që plotësojnë kërkesat e Programit mund të marrin të drejtën e mbështetjes financiare në formën e granteve deri në 30% të vlerës së investimit. Shuma e mbetur e investimit do të financohen nga fondi i kredisë me kohën për pagesën e 5 vjet, brenda së cilës periudhë faljeje prej një viti, një normë interesi prej 1.5% në vit me një garanci bankare ose 3% në vit me kolateral tjetër, sëbashku me zbatimin e klauzolës.

Informacionet shtesë rreth kresië, dokumentacionit dhe kërkesën për marrjen e kredisë mund t`i gjeni këtu http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=743&oblast=konkursi

Burimi: Qendra për Zhvillim të Rrethit Jabllanicës dhe Pçinjës dhe Trupi Koordinues