Arkiva e lajmeve
                   

KREDITË DHE GARANCIONET E FONDIT PËR ZHVILLIM TË REPUBLIKËS SË SERBISË

28. janar 2020.

Fondi për Zhvillim i Republikës së Serbisë siguron këto kredi dhe garancione:

- Kredi investuese  (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/investicioni-krediti )
-  Kredi për mjete të përhershme dhe qarkulluese (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva)
- Kredi afatshkurte  (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kratkorocni-krediti )
- Kredi për mirëmbajtjen e likuidetit aktual (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-odrzavanje-tekuce-likvidnosti 
- Старт-ап кредите  https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti )
- Stimuj për sipërmarrës përmes projekteve zhvillomore (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi)
- Kredi për biznes në hapësirat jozhvillimore (https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-poslovanje-u-nerazvijenim-podrucjima)
- Garancione ( https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/garancije)
- Kredi për rifinancim https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-refinansiranje)
- Si deri tek kredia ( https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kako-do-kredita)

Të gjitha të dhënat mbi përfitimet financiare të dhëna nga Fondi i Zhvillimit i Republikës së Serbisë janë në dispozicion në https://fondzarazvoj.gov.rs/cir

Burimi: Fondi për Zhvillim i Republikës së Serbisë dhe Trupi Koordinues