Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PUBLIK PËR FINANCIMIN DHE BASHKËFINANCIM TË PROGRAMIT DHE PROJEKTIT NË FUSHAT E SEKTORIT RINOR TË CILAT JANË MIRATUAR NGA ANA E KOMISIONIT EUROPIAN PËRMES ERAZMUS+ PROGRAMIT TË UE DHE PROGRAMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR

24. korrik 2019.

Ministria e Rinisë dhe Sporteve ka shpallur konkurs publik për financimin dhe bashkëfinancimin e programeve dhe projekteve në fushat e sektorit të rinisë të miratuar nga Komisioni Evropian nëpërmjet programit Erasmus + dhe programeve të bashkëpunimit ndërkufitar.

Të drejtë për të marrë pjesë në konkurs kanë shoqatat e rinisë, shoqatat e të rinjve dhe shoqatat e tyre, me kusht që ato të jenë të regjistruara në Regjistrimet Uniforme të Shoqatave të Rinisë, Shoqatave Rinore dhe shoqatave të tyre.

Shuma e fondeve është 2. 500.000,00 dinarë.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve për programet dhe projektet është 15 ditë nga data e publikimit të konkursit, dmth deri më 1 gusht 2019.

Dokumentacioni i tenderit dorëzohet në zyrën e Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve ose dërgohet me postë, me nevojën për dokumentacionin e tenderit të dërguar me postë për të arritur në zyrë deri më 1 gusht 2019, ora 15.30.

Dokumentacioni i tenderit me Udhëzimet për Aplikuesit është në dispozicion në https://www.mos.gov.rs/vest/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblastima-omladinskog-sektora-koji-su-odobreni-od-strane-evropske-komisije-kroz-erazmus-program-eu-i-programe-prekogranicne-saradnje?lang=lat

Informacion shtesë mund të merret me telefon + 381 11 311-7164 ose me e-mail: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues