Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR PËRKRAHJE NË PROJEKTET NË FUSHËN E PAKICAVE KOMBËTARE DHE INKLUZIONIT TË ROMËVE DHE ROMEVE (AFATI: 2 MARS 2020)

14. shkurt 2020.

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur Serbia ka filluar Konkurs për propozime për mbështetjen e projekteve në fushën e minoriteteve etnike dhe përfshirjen e romëve.

Projektet mund të paraqiten për konkursin:

- inkurajojnë dialog dhe shkëmbim ndëretnik dhe ndër-kulturor dhe kontribuojnë në krijimin e një klime shoqërore të favorshme për karakterin multi-etnik të shoqërisë;

- krijojnë kushte për promovimin dhe zbatimin më të mirë të politikave të rëndësishme për komunitetet etnike të pakicave;

- përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e bashkësive të pakicave etnike mbi politikat dhe mekanizmat ekzistues kundër diskriminimit, si dhe kushtet për zbatimin e tyre;

- zhvillojnë programe dhe praktika të mira që kontribuojnë në parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi i grave rome në arsim;

- inkurajojnë përfshirjen e komuniteteve lokale rome në zbatimin efektiv të politikave publike që sigurojnë ushtrimin e të drejtave dhe qasje të barabartë në shërbime sociale cilësore për komunitetin rom.

Projektet mund të paraqiten nga organizata dhe institucione të shoqërisë civile (shoqatat e qytetarëve, grupet joformale të qytetarëve, aktorët e kulturës së pavarur dhe artet, institucionet akademike, organizatat think-tank, sindikatat, media, etj.), Këshillat kombëtarë të pakicave kombëtare, autoritetet shtetërore dhe vendore, institucionet dhe institucionet. dhe si. Aplikanti duhet të jetë i regjistruar ose me vendbanim në Republikën e Serbisë. Prioritet do t'i jepet projekteve që komunikojnë drejtpërdrejt dhe qartë me qytetarët, bazohen në qasje dhe metodologji inovative dhe krijuese, dhe ndërlidhen horizontale me aktorët e tjerë të shoqërisë civile.

Shuma totale e fondeve të caktuara për financimin e projekteve të mbledhura përmes këtij konkursi është 1.100.000 dollarë.

Projektet dorëzohen vetëm në formulare të cilat mund të merren http: // http: //www.fosserbia.org/en/contests/concourse-support-projects.html. Propozimi i projektit duhet të përmbajë format e plotësuara: propozimin e projektit, buxhetin dhe pyetësorin për organizatat / institucionet. Format e publikuara nuk duhet të modifikohen. Formularët e paraqitur elektronikisht nuk duhet të nënshkruhen dhe vulosen kur aplikohen.

Bartësi i projektit mund të paraqesë vetëm një projekt për konkursin, pavarësisht nëse ai e paraqet projektin më vete ose në partneritet me aplikantët e tjerë. Nëse aplikanti paraqet më shumë se një projekt, projekti i cili arrin i pari në adresën e emailit do të konsiderohet.

Pyetjet e projektit mund të paraqiten në adresën e dorëzimit të projektit jo më vonë se 21 shkurt 2020. Projektet duhet të dorëzohen vetëm me email në office.projekti@fosserbia.org.

Afati për dorëzimin e projekteve është 2 mars 2020.

Afati i fundit për marrjen e vendimeve për mbështetjen e projektit është 90 ditë nga dita e thirrjes për propozime. Të gjithë aplikantët e projektit do të marrin informacionin e shkruar për rezultatin e vendosjes së projekteve të paraqitura në adresën e postës elektronike të treguar në propozimin e projektit.

Më shumë informacione rreth konkursit dhe dokumentacionit të nevojshëm mund të gjeni në www.fosserbia.org

Burimi: Fondi për Shoqëri të Hapur i Serbisë dhe Trupi Koordinues