Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR GRANTET E VOGLA PËR PROJEKTET E FORCIMIT TË KAPACITETEVE TË SHOQATAVE TË PRINDËRVE

16. gusht 2019.

Qendra Psikologjike e Beogradit, me mbështetjen e Fondit të Shoqërisë së Hapur dhe UNICEF, ka shpallur konkurs për propozime për grante të vogla për projektet e forcimit të kapaciteteve të prindërve në kuadër të Projektit "Krijimi i Kushteve për zhvillimin e një sistemi gjithëpërfshirës të ndërhyrjes së hershme në moshën e hershme në Serbi - Faza 3" .

Konkursi ka për qëllim shoqatat e prindërve që merren me inkluzionin dhe tema përkatëse për fëmijët e vegjël.

Informacione shtesë rreth konkursit, informacione për projektin dhe informacionin e modelit të ndërhyrjes së hershme dhe formularin e aplikimit janë në dispozicion në

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/konkursi/konkurs.15.html?competitionId=450

Burimi: Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe Trupi Koordinues