Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSET E FONDACIONIT PËR SHOQËRI TË HAPUR

29. shkurt 2016.

Në vazhdë është konkursi publik për programin: Luftimi i ekstremizmit, Pozita e pakicave etnike, Inkluzioni i romëve, Pozita dhe drejtat e personave LGBT. Propozimet e projekteve dorëzohen kryesisht në gjuhën serbe dhe dorëzohen përmes postës elektronike në adresën office.projekti@fosserbia.org, me shënimin “Prijava na konkurs”. Bartësi i projektit i cili nuk ka mundësi teknike që projektin da lëshoj përmes mënyrës elektronike mund ta dërgoj përmes postës në adresën e Fondacionit Kneginje Lubice 14, 11000 Beograd. Projektin mund ta dorëzoj subjektet juridike individuale ose shumë subjekte juridike sëbashku.

Fondacioni do t`i jap përparësi projekteve të cilat i përdorin metodologjitë punës kreative, inovative, tradicionale dhe online (aktivizimi i ri), të cilat i dedikohen qytetarëfve, angazhimit të tyre kreativ dhe arritjen e pjesëmarrjes së tyre në krijimin e cileve të projektit.

Fondacioni përkrah projektet të cilët realizohen në territorin e Republikës së Serbisë.

Paraqitjet në konkurs pranohen deri në 13 mars 2016.

Projektet të cilat dërgohen pas kësaj dite nuk do të mirren në shqyrtim.

Burimi: Fondacioni për shoqëri të hapur dhe Trupi Koordinues