Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PUBLIK PWR REALIZIMIN E SHWRBIMEVE TW STANDARDIZUARA TW MENTORIMIT (AFATI: 3 KORRIK 2020)

25. maj 2020.

Thirrja publike për zbatimin e shërbimit të standardizuar të mentorimit u botua në përputhje me Programin e Ministrisë së Ekonomisë - Një grup i standardizuar i shërbimeve për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësit në vitin 2020, i cili zbatohet përmes agjencive të akredituara të zhvillimit rajonal (ARRA).

Shërbimi i mentorimit ka për qëllim ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrës dhe kooperativa, në mënyrë që të mbështesë zhvillimin e qetë dhe të zvogëlojë numrin e subjekteve dhe kooperativave të pasuksesshme të biznesit, duke siguruar një mbështetje gjithëpërfshirëse dhe në kohë për klientët.

Procesi i mentorimit bazohet në metodologjinë RAS, e zhvilluar në bashkëpunim me Agjencinë e Bashkëpunimit Ndërkombëtar në Japoni (JICA). Metodologjia përcakton hapat në procesin brenda të cilit ekspert-mentori zhvillon një numër të caktuar orësh (nga 25 në 50 për përdorues) në kontakt të drejtpërdrejtë dhe punë me pronarin dhe / ose përfaqësuesin ligjor të subjektit afarist, përkatësisht menaxhimin / administrimin e kooperativave. (jo më pak se 75% të numrit të përgjithshëm të orëve të planifikuara). Pronari dhe / ose përfaqësuesi ligjor i subjektit afarist dhe administrimi i kooperativës (d.m.th. personat e deleguar të organit drejtues të kooperativës) dhe mentori studiojnë bashkërisht biznesin aktual, arsyet e problemeve aktuale ose pengesave për zhvillimin e mëtejshëm, potencialet më të rëndësishme të rritjes, dhe bazuar në situatën shërbimet e mentorimit përgatisin një plan / projekt zhvillimi.

Afati i fundit për përfundimin e ofrimit të shërbimeve të standardizuara të mentorimit është deri mw 31 dhjetor 2020.

Buxheti i përgjithshëm për ofrimin e një shërbimi të standardizuar të mentorimit është 6,000,000.00 dinarë. Shuma e përgjithshme prej 2,000.00 dinarë në orë është përcaktuar për ofrimin e shërbimit.

Aplikimet me të gjitha format dhe dokumentet shoqëruese paraqiten personalisht ose me postë të regjistruar në Qendrën për Zhvillimin e Rretheve të Jabllanicës dhe Pçinjws, Pana Đukića 42, Leskoc, Telefon: 016 / 315-0115; E-mail 016 / 3150-114: info@centarzarazvoj.org, www.centarzarazvoj.org, me shwnimin: Aplikim për thirrje publike për mentorim në vitin 2020.

Thirrja publike është e hapur deri më 3 korrik 2020.

Informacione shtesë mbi thirrjen publike, udhëzimet dhe format shoqëruese janë në dispozicion në http://ras.gov.rs/en/javni-poziv-za-sprovodenje-standardizovane-usluge-mentoring-2020

Për informacion më të detajuar, mund të kontaktoni RAS në adresën e postës elektronike: mentoringssu2020@ras.gov.rs ose në numrin e telefonit: 011/3398 809.

Burimi: Agjencioni pwr Zhvillim tw Serbisw dhe Trupi Koordinues