Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PUBLIK PËR PROGRAMET DHE PROJEKTET E INTERESIT PUBLIK NË FUSHAT E SEKTORIT TË RINISË (AFATI: 9 GUSHT 2019)

29. korrik 2019.

Ministria e Rinisë dhe Sportit ka shpallur konkurs publik për programe dhe projekte me interes publik në fushat e sektorit të të rinjve: Konkursi publik për mbështetjen e njësive të vetëqeverisjes lokale në zbatimin e politikave rinore në nivelin lokal.

Të drejtën për të marrë pjesë në konkurs kanë vetëqeverisjet lokale që kanë të hapur një zyrë rinore, në përputhje me nenin 22 të Ligjit Rinor.

Objektivat e konkursit janë:

1. Krijimi i kushteve për aktivitete cilësore të kohës së lirë, pjesëmarrje aktive në shoqëri, përmbajtje kulturore, edukim joformal dhe informacion i përshtatshëm për nevojat e të gjitha kategorive të rinisë (rinovimi dhe pajisja e klubeve rinore dhe hapësirave të tjera rinore);

2. Krijimi i kushteve për promovimin dhe praktikimin e mënyrës së jetesës së shëndetshme dhe të sigurt të të rinjve në NJVL të përshtatura për nevojat e të gjitha kategorive të rinisë (pjesëmarrja në ndërtimin e palestrave në natyrë, hapësira të hapura për ambiente rekreative, çiklizëm, shinat e trimave, etj.);

3. Zhvillimi i një ose më shumë programeve dhe krijimi i shërbimeve të rinisë të qëndrueshme dhe ekonomike (shërbimi në karrierë, shërbimi i informacionit, shërbimi vullnetar, krijimi i një qendre këshillimi shëndetësor ...).

Afati i fundit për dorëzimin e programeve dhe propozimeve të projektit është 9 gusht 2019.

Dokumentacioni i konkursit dorëzohet në zyrën e Ministrisë ose dërgohet me postë.

Palët e interesuara mund të dërgojnë pyetje në lidhje me procedurën e aplikimit Ministrisë me e-mail në: konkursi.omladina@mos.gov.rs ose në 011 / 311-33-19.

Informacionet shtesë rreht konkursit dhe dokumentacioni në konkurs për udhëzimet janë të disponueshme n https://www.mos.gov.rs/vest/objavljen-javni-konkurs-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora2b

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues