Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PUBLIK PËR FINANCIMIN DHE BASHKËFINANCIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE NË FUSHAT E SEKTORIT TË RINISË TË MIRATUAR NGA KOMISIONI EVROPIAN PËRMES PROGRAMIT ERASMUS + TË BE-SË DHE BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR

25. shkurt 2021.

Të drejtën për të marrë pjesë në konkurs e kanë shoqatat e të rinjve dhe shoqatat e tyre që janë regjistruara në territorin e Republikës së Serbisë: të cilët janë regjistruar në regjistrin e unifikuar të Shoqatave të të Rinjve, shoqatave rinore dhe shoqatat e tyre, në përputhje me rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave të unifikuar të shoqatave të të rinjve, shoqatave rinore dhe shoqatave të tyre, të mbajtura nga Ministria e Rinisë dhe Sportit .

Afati i fundit për dorëzimin e programeve dhe propozimeve të projekteve është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit, pra deri më 9 mars 2021.

Dokumentacioni  dorëzohet në zyrën e Ministrisë së Rinisë dhe Sportit  ose dërgohet me postë (postë e zakonshme, postë e shpejtë, dërgesë me dorëzim të konfirmuar, shërbim i dorëzimit, etj.), Me kusht që dokumentacioni i konkursit  i dërguar me postë të mbërrijë në kohë, dmth deri më 9 mars 2021, deri në orën 15:30.

Informacionet shtesë  mund të merrni përmes telefonit +381 11 311-1966 ose përmes postës elektronike medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Informacionet shtesë rreth konkursit dhe dokumentacionin tjetër përcjellës mund ta merrni në https://www.mos.gov.rs/vest/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-programa-i-projekata-u-oblastima-omladinskog-sektora-koji-su-odobreni-od-strane-evropske-komisije-kroz-erazmus-program-eu-i-programe-prekogranicne-saradnje2.

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues