Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PUBLIK PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROGRAMEVE NË KONKURSIN E PËRHERSHËM TË HAPUR PËR AVANSIMIN E POZITËS SË PERSONAVE ME INVALIDITET (AFATI: 2 NËNTOR 2020)

20. shkurt 2020.

Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale ka shpallur konkursin publik për paraqitjen e propozimeve programore për një konkurs të hapur të përhershëm për promovimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Serbisë në vitin 2020.

Objekt i këtij konkursi është financimi ose pjesëmarrja në financimin e programeve të implementuara nga shoqatat e qytetarëve të regjistruara në territorin e Republikës së Serbisë me qëllim të përmirësimit të pozitës së personave me aftësi të kufizuara përmes:

1. përmirësimit të aksesit dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme për punën e shoqatave për t'u mundësuar personave me aftësi të kufizuara të marrin pjesë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë në jetën e komunitetit,

2. ndërgjegjësimit të komunitetit për personat me aftësi të kufizuara,

3. Përmirësimit të cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara duke forcuar kapacitetet e tyre dhe duke krijuar mundësi për pjesëmarrje dhe përfshirje të plotë dhe efektive në të gjitha fushat e jetës shoqërore.

Fondet për këtë konkurs sigurohen në buxhetin e Republikës së Serbisë, në fondin e buxhetit për programet për mbrojtjen dhe promovimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara, në shumën totale prej 165,000,000.00 dinarë.

Aplikantët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1. që ata janë regjistruar si shoqata të qytetarëve me seli në Republikën e Serbisë, në përputhje me rregulloret që rregullojnë hyrjen në Regjistrin të Shoqatave;

2. të jetë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e programit dhe

3. që detyrimet e marra më parë nga kontrata me Ministrinë e Punës, Punësimit, çështjeve Veterane dhe Sociale janë zbatuar me kohë, në mënyrë efektive dhe të plotë.

Propozimet e programit të paraqitura në këtë konkurs duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1. kohëzgjatja e programit mund të jetë maksimumi 8 muaj, duke përfunduar me 31.12.2020.

2. të gjitha aktivitetet e identifikuara në propozimin e programit duhet të zbatohen në territorin e Republikës së Serbisë.

Formularët e dokumentacionit e konkursit mund të shkarkohen në mënyrë elektronike nga Ministria e Punës, Punësimit dhe çështjeve Veterane dhe Sociale

www.minrzs.gov.rs, në repubrikën Konkursi në Portalin e-Uprava www.euprava.gov.rs

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet në një kopje të çertifikuar dhe të shtypet me postë të regjistruar ose me dorëzim personal. Së bashku me dokumentacionin e shtypur dhe të çertifikuar, është e nevojshme të paraqisni versionin elektronik të aneksit, domethënë format në CD, ekskluzivisht në formatet Ëord dhe Excel.

Në zarf duhet të tregohen emri i plotë dhe adresa e dërguesit, emri i programit dhe teksti vijues: „ЗА СТАЛНИ ОТВОРЕНИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ”.

Propozimet e programit duhet të dorëzohen deri më 2 nëntor 2020, në një zarf të mbyllur në:

Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Socialështjeve Sociale

Sektori i mbrojtjes së aftësisë së kufizuar

Nemanjina 22-26, Beograd

Për informacione shtesë vizitoni faqen e Ministrisë në këtë link https://www.minrzs.gov.rs/srb-lat/konkursi/javni-konkurs-za-podnosenje-predloga-programa-na-stalno-otvoreni-konkurs-za-unapredjenje-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-u-republici-srbiji-u-2020.-godini

Burimi: Ministria për Punë, Punësim, çështje Sociale dhe Veterane dhe Trupi Koordinues