Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR NDARJEN E SUBVENSIONEVE PËR RUAJTJEN DHE ZHVILLIMIN E ZANATEVE TRADICIONALE NË VITIN 2019 (AFATI: 3 DHJETOR)

26. nëntor 2019.

Ministria e Turizmit, Tregëtisë dhe Telekomunikacionit në bazë të Konkludimit të Qeverisë së Repubulikës së Serbisë 05 nr:401-11600/2019 të datës 21 nëntor 2019, për miratimin e Programit për ndarjen e mjeteve dhe shfrytëzimine subvensioneve për ruajtjen dhe zhvillimin e zanateve tradicionale në vitin 2019, ftonë të gjithë subjektet ekonomike që të dorëzojnë paraqitjet në Konkursin për ndarjen e subvensioneve për ruajtjen dhe zhvillimin e zanateve tradiconale në Republikën e Serbisë për vitin 2019.

Subjektet afariste paraqesin projektet e tyre vetëm në formularin SZTZ, i cili është një pjesë integrale e dokumenteve të konkursit dhe mund të aplikojnë për një grant për njërën ose të dyja këto qëllime.

Subvencionet për zhvillimin e zanateve tradicionale përdoren për qëllimet e mëposhtme:

1)      Për punësimin e personave me një entitet ekonomik të angazhuar në zanate tradicionale;

2)      Për të promovuar produktet dhe shërbimet tradicionale artizanale.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri më 3 dhjetor 2019.

Informacione të mëtejshme mbi konkursin, si dhe formularin e aplikimit dhe dokumentacionin e konkursit, janë në dispozicion në  https://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-2/

Burimi: Minjstria e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit dhe Trupi Koordinues