Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE TË PAKTHYESHME BUJQËVE TË RINJ (AFATI:31 DHEJTOR 2019)

18. tetor 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur një thirrje për propozime për të mbështetur stimuj për programe që lidhen me diversifikimin e të ardhurave dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale përmes mbështetjes për fermerët e rinj në vitin 2019.

Nxitjet përfshijnë mbështetje për programet e diversifikimit të të ardhurave dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale përmes mbështetjes për fermerët e rinj:

1. Nxitjet për programin e mbështetjes së investimeve për zhvillimin dhe përmirësimin e prodhimit primat të kulturave bujqësore të amviserive dhe fermëreve të rinj;

2. Nxitjet për programin e mbështetjes së investimeve për zhvillimin dhe përmirësimin e prodhimit primar të blegtorisë të amviserive dhe fermëreve të rinj;

3. Nxitjet për programin e mbështetjes së investimeve për zhvillimin dhe përmirësimin e prodhimit primar të blegtorisë përmes prokurimit të krerëve të shumimit cilësor në bujqësi

Të drejtën për stimulime e ushtron një person fizik - mbajtës i një fermë familjare tregtare në një status aktiv në Regjistrin e njësive bujqësore nëse:

1. nuk është regjistruar si mbajtës ose anëtar i mbajtjes së bujqësisë familjare para 1 janarit 2018;

2. që nga data e aplikimit, mosha 18 vjeç;

3. në vitin kalendarik në të cilin ai / ajo aplikon për konkurs ai është më së shumti 40 vjeç;

4. nuk kishte përfitues të stimulimeve sipas rregulloreve që rregullojnë stimujt për diversifikimin e të ardhurave dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale përmes mbështetjes për fermerët e rinj.

Kërkesa paraqitet nga 17 tetor deri më 31 dhjetor 2019.

Teksti i plotë i konkursit dhe informacione të tjera mund të shkarkohen në

http://subvencije.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mladim-poljoprivrednicima-ministarstva-poljoprivrede/

Burimi: Subvensionet në Bujqësi dhe Trupi Koordinues