Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR AVANSIMIN E POZITËS SË PERSONAVE ME INVALIDITET NË REPUBLIKËN E SERBISË NË VITIN 2019 (AFATI: 22.11.2019)

23. maj 2019.

Ministria e Punës, Punësimit, Çështjeve Veterane dhe Sociale e Qeverisë së Republikës së Serbisë - Departamenti për Mbrojtjen e Personave me Aftësi të Kufizuara shpall konkurs publik për propozime të programit një konkurs të vazhdueshëm të hapur për avancimin e personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Serbisë në 2019.

Objekti i këtij konkursi është financimi apo bashkë-financimi i programeve të zbatuara nga shoqatat qytetare të regjistruara në territorin e Republikës së Serbisë që synon përmirësimin e situatës së personave me aftësi të kufizuara përmes:

- përmirësimin e aksesit;

- Ngritja e ndërgjegjësimit të komunitetit social rreth personave me aftësi të kufizuara dhe

- përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara.

Fondet për këtë konkurs ofrohen në kuadër të buxhetit të Republikës së Serbisë, në Fondin e Buxhetit për programet për mbrojtjen dhe përmirësimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuara, në shumën totale prej 180,000,000.00 dinarë.

Formularët e dokumentacionit të tenderit mund të shkarkohen në formë elektronike në faqen e internetit të Ministrisë së Punës, Punësimit, Çështjeve të Veteranëve dhe Çështjeve Sociale www.minrzs.gov.rs, në seksionin Konkursi dhe Portalin e e-uprava www.euprava.gov.rs.

Propozimet e programit do të dorëzohen më 22 nëntor 2019, në një zarf të mbyllur, në adresën:

Ministria e Punës, Punësimit, Çështjeve të Veteranëve dhe Çështjeve Sociale

Sektori për Mbrojtjen e Personave me Aftësi të Kufizuara

Nemanjina 22-26, Beograd.

Për më shumë informacion në lidhje me propozimet e konkurrencës dhe si të aplikoni, si dhe dokumentacionin e tenderit, vizitoni www.minrzs.gov.rs

Burimi: Ministria për Punë, Punësim dhe për çështje Veterane dhe Sociale dhe Trupi Koordinues