Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS “MËSUAM NË SEMINAR-E APLIKUAM NË PRAKTIKË” PËR VITIN 2019 (AFATI: 15.10.2019)

10. korrik 2019.

Instituti për promovimin e arsimit dhe edukimit - Qendra për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor ka shpallur konkursin IX  "Mësuam në seminar - aplikuam në praktikë"

Për të zhvilluar dhe promovuar një kulturë të aplikimit të njohurive dhe shkathtësive të zhvilluara përmes trajnimit të programeve të miratuara të zhvillimit të vazhdueshëm profesional, Instituti për avancimin e arsimit (ZUOV) fton të gjithë punonjësit në institucionet parashkollore, në shkollat ​​fillore / të mesme dhe konviktet e nxënësëve për të marrë pjesë në konkurs dhe për këtë të shkëmbejnë përvojat që kontribuan duke përmirësuar praktikën e tyre.

Mësimdhënësit, edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesional janë të ftuar të paraqesin punimet  që përfaqësojnë shembuj të praktikës së mirë në punën arsimore / edukative. Punimet duhet të jenë inovative, origjinale, të dallohen sipas efekteve të arritura, qëndrueshmërisë, përfshirjes së partnerëve nga komuniteti lokal ose më gjerë..

Punimet që do të paraqiten në konkurs mundë të jenë produkt i punës ekipore apo vetanake.

Të drejtë në konkurs kanë punimet:

  • Të cilët kanë të bëjnë me paraqitjen e zhvillimit të njohurive dhe aftësive për gjatë zhurmës, programeve të miratuara të ZUOV-it gjatë pesë viteve të fundit,
  • Që nuk kanë konkuruar në ndonjë konkurs tjetër,
  • Që janë të lektoruar, të shkruar në qirilic në madhësinë e shkronjave Times New Roman 12.

Afati për dorëzimin e aplikacionëve është 15.09.2019

Paraqitja mundë të bëhet me plotësimin onlajn  të pyetësorit:  https://zavod.edu.rs/upitnik-saznali-na-seminaru-2019/

Punimet i vlerëson komisioni që përcaktohet nga drejtori ZUOV-it.

Shembujt e zgjedhur të përvojës së mire gjinden në bazën elektronike në sajtin e ZUOV-it.Autorët e përvojës më të mire do të prezantojnë punimet e tyre pranë komisionit qendror, ndërsa tre punimet më të mira do të shpërblehen.

Burimi: zuov.gov.rs dhe Trupi Koordinues