Arkiva e lajmeve
                   

KLUBI PËR FORCIMIN E TË RINJËVE 072 (KOM 018): ME KREATIVITET DREJT MIRËKUPTIMIT MULTIETNIK

30. janar 2020.

Kapërcimi i barrierave ndëretnike ishte arsyeja që Klubi i Fuqizimit të Rinisë 018, në bashkëpunim me Hate Fighter Netëork (HFN) dhe partnerët lokalë të Shoqatën e Romëve të nga Prokupla dhe OJQ-së The Future nga Bujanoci, për të zbatuar projektin "Kreativiteti në Shërbim të Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit Ndëretnik" në komunitetet lokale në Nish, Prokuple dhe Bujanoc, për një periudhë prej 10 muajsh.

"Pjesëmarrja aktive e të rinjve në nismat lokale dhe rajonale dhe veprimet e organizatave në nivelin lokal dhe rajonal është thelbësore nëse do të ndërtojmë shoqëri demokratike, gjithëpërfshirëse dhe të prosperuara dhe forcimin e demokracive pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE", thotë Sanja Toshiq.

Në mesin e të rinjve të përfshirë direkt në projekt, këto barriera nuk paraqesin problem por shërbyen si frymëzim për të punuar në grupe krijuese. Këto barriera reflektohen kryesisht në përdorimin e gjuhës së tyre të një personi, në komunikimin jo verbal dhe në disa ndryshime në trashëgiminë kulturore.

Ajo që është veçanërisht interesante është fakti që, përkundër dallimeve, të rinjtë e përkatësisë etnike serbe, rome dhe shqiptare lehtë pranuan dhe përqendruan vëmendjen e tyre në ngjashmëri dhe fenomene të zakonshme për të gjithë. Bashkëpunimi dhe dëshira e tyre për mirëkuptim ka pasur një efekt shumë pozitiv në tejkalimin me sukses të barrierave ndëretnike dhe ka treguar dëshirat e të rinjve që vijnë nga mjediset multietnike dallimet duhet të kujdesen dhe rrespektohen, dhe se jo ato të jenë pengesa.

Sanja Toshiq sqaron se projekti kontribuon në këtë qëllim duke forcuar bashkëpunimin rajonal në Jug të Serbisë dhe dialogun ndëretnik midis organizatave rinore të shoqërisë civile në Nish, Bujanoc dhe Prokuple, pra mes serbëve, romëve dhe shtetasve shqiptarë në luftën kundër diskriminimit, intolerancës ndëretnike dhe gjuhës së urrejtjes janë gjithashtu objektivë kryesor të këtij projekti.

Ndër aktivitetet individuale, Toshiq veçon një trajnim ku marrin pjesë të rinj, punëtorë të rinj, aktivistë dhe vullnetarë të përkatësisë etnike serbe, rome dhe shqiptare, që është sigurisht një nga aktivitetet më të rëndësishme sepse bashkoi tre kultura të ndryshme. Pjesëmarrësit së bashku mësuan për koncepte të tilla si dialogu ndërkulturor, multikulturalizëm, diskriminim, paragjykimet ...

"Të inkurajuar nga njohuritë dhe aftësitë e fituara, ata kanë krijuar produkte krijuese së bashku me metoda të ndryshme, por me një dhe të njëjtën mesazh - të gjithë jemi të barabartë dhe të gjithë kemi të njëjtat të drejta," shpjegon Toshiq.

Përveç kësaj pjese zyrtare, të rinj të kombësive të ndryshme kaluan kohën e lirë së bashku, dhe përmes asaj pjese joformale zbuluan ndryshimet dhe ngjashmëritë që ekzistojnë brenda një ambienti, të cilat më tej i afruan dhe i motivuan ata për të vazhduar punën e tyre dhe përfshirjen e tyre individuale në luftë për barazi dhe mirëkuptim dhe bashkëpunim ndëretnik.

Punëtoritë lokale të zhvilluara në Nish, Prokuple dhe Bujanoc kontribuan në shumëzimin e njohurive dhe aftësive të fituara gjatë trajnimit. Punëtorët e të rinjve kaluan në gjithçka që mësuan dhe arriten i kanë transferuar bashkëmoshatarëve të tyre, duke punuar direkt për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e luftimit të diskriminimit, intolerancës ndëretnike dhe gjuhës së urrejtjes në mesin e më shumë të rinjve.

"Janë këta të rinj që jetojnë, shkollojnë dhe punojnë në bashkësi multietnike, dhe ata janë gjithashtu grupi i synuar i projektit, por edhe ambasadorë të ndërkulturizmit që do të vazhdojnë të promovojnë në mënyrë aktive vlera pozitive në komunitetet e tyre", shton Toshiq.

Aktivitete të tjera të planifikuara, siç janë ditët e informacionit, fushatat, video  garat dhe mbledhjet e të rinjve, kanë një qëllim të ngjashëm, promovimin e produkteve krijuese dhe sensibilizimin e rëndësisë së dialogut ndërkulturor, mirëkuptimit multietnik dhe bashkëpunimit me akoma më shumë të rinj në komunitetet tona lokale.

Metodat krijuese janë vërtetuar se janë shumë efektive në bashkëpunimin me të rinjtë. Të rinjtë kanë mundësinë të shprehen në mënyrë krijuese dhe të komentojnë fenomene të caktuara shoqërore. Metodat krijuese të përdorura në këtë projekt janë muzika, grafika dhe raportimi celular, duke krijuar një video koncepti përmes një telefoni celular.

"Këto metoda janë bashkëkohore dhe të përshtatura për nevojat e të rinjve, përfaqësojnë një kanal të ri të komunikimit midis bashkëmoshatarëve dhe e bëjnë më të lehtë transmetimin e mesazheve të caktuara. Tema e të kuptuarit ndëretnik është një temë komplekse që shtron kërkesa të caktuara tek të rinjtë, dhe krijimtaria në këtë rast bëhet një mjet me të cilin thjeshtësohet ky kompleksitet dhe mesazhi i thjeshtë por efektiv i krijuar nga pjesëmarrësit vjen për përdoruesit e fundit të projektit ", shton Sanja Toshiq.

Klubi i Fuqizimit të Rinisë 018 u themelua në vitin 2007 dhe u regjistrua në vitin 2008 si një shoqatë qytetare joqeveritare dhe jofitimprurëse, qëllimi kryesor i së cilës është fuqizimi i të rinjve dhe promovimi i të drejtave ndërkulturore, demokratike, të njeriut (kryesisht të drejtat e të rinjve dhe fëmijëve dhe të drejtat e grave), joformale arsimi, lëvizshmëria, integrimi në BE, kultura, me një fokus të veçantë në kulturën në rrugë, përfshirjen e të rinjve nga grupet e pakicave dhe margjinalizuara, stilin e jetës së shëndetshme, fuqizimin ekonomik të të rinjve dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe vullnetarizmin dhe pjesëmarrja e të rinjve në të gjitha sferat e shoqërisë. Misioni i KOM 018 është të fuqizojë të rinjtë përmes zhvillimit aktiv dhe zbatimit të programeve të ndryshme për të marrë pjesë aktive në jetën e komunitetit dhe për të adresuar problemet dhe nevojat e tyre, dhe kështu të kontribuojë në ndërtimin e një cilësie më të mirë të jetës për të rinjtë dhe komunitetin lokal.

Burimi: КОМ 018 dhe Trupi Koordinues