Arkiva e lajmeve
                   

KA HY NË FUQI RREGULLORJA E RE PËR TË PUNËSUARIT DHE PUNËDHËNËSIT

13. korrik 2020.

Beograd - Ministria e Punës, Punësimit, për çështjen e Veterenave dhe Sociale Sociale ka miratuar një Plan për zbatimin e masave për parandalimin e shpërthimit dhe përhapjes së epidemive të sëmundjeve infektive me qëllim të mbrojtjes së sigurisë dhe shëndetit në punë të punonjësve dhe personave të tjerë në mjedisin e punës, në përputhje me Rregulloren për masat parandaluese për punë të sigurt dhe të shëndetshme për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e epidemisë së sëmundjeve infektive, e cila hyri në fuqi më 11 korrik 2020.

Duke marrë parasysh mundësinë e përhapjes së një sëmundje ngjitëse, kur organizoni procesin e punës, është e nevojshme të planifikoni zbatimin e masave parandaluese dhe të përcaktoni përgjegjësitë për kontrollin e zbatimit, i cili do të sigurojë përmirësim dhe një nivel më të lartë të sigurisë dhe shëndetit në punën e punonjësve dhe të gjithë të tjerëve.

Shfaqja e rreziqeve të reja të shkaktuara nga virusi korona është një nga sfidat për të ngritur kujdesin shëndetësor të punonjësve në nivelin më të lartë të mundshëm.dhe gjithashtu e nevojshme që të mundësohet aplikimi sa më i thjeshtë i masave parandaluese dhe të informohen rregullisht punonjësit për të gjitha detyrimet, duke monitoruar rregullisht efektivitetin e masave. me udhëzime dhe rekomandime nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik dhe epidemiologët.

Me sjelljen e të përgjegjshme të Ministria e Punës, Punësimit, për çështje Sociale dhe Veterane dhe me shembullin e saj, i kushton rëndësi zbatimit të masave parandaluese, siç janë veshja e detyrueshme e maskave mbrojtëse, larja e rregullt e duarve, mbajtja e një distanca fizike prej të paktën dy metrash, duke shmangur mbledhjen e më shumë njerëzve në ambiente të mbyllura.

Ministria do të vazhdojë të jetë e angazhuar për sigurimin e mjedisit më të mirë të punës për punonjësit dhe do të vazhdojë të sigurojë mbështetje dhe informacion për të gjithë punëdhënësit dhe punonjësit në mënyrë që të parandalojë përhapjen e epidemisë.

 1. Urdhërat për masat parandaluese për punë të sigurt dhe të shëndetshme për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e epidemive të sëmundjeve infektive mund të shkarkohen nga ky link https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2020-07/94-20%20PRAVILNIK…

Plani për zbatimin e masave për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e epidemisë së sëmundjeve infektive në Ministrnë e Punës, Punësimit, për çështje Sociale dhe Veterane mund të shkarkohet nga kjo lidhje

2.   Plani për zbatimin e masave për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e epidemisë së sëmundjeve infektive në Ministrnë e Punës, Punësimit, për çështje Sociale dhe Veterane mund të shkarkohet nga kjo lidhje

                  https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2020-07/plan%20primene%20…

Burimi: Ministria për Punë, Punësim, për çështje Veterane dhe Sociale dhe Trupi Koordinues