Arkiva e lajmeve
                   

JANË SHPALLUR 13 KONKURSE NGA SHËRBIMI NACIONAL PËR PUNËSIM

28. shkurt 2020.

Shwrbimi Nacional pwr Punwsim ka shpallur 13 konkurse pwr punwsim:

1. Ftesa publike për të papunësuari për ndarjen e subvensioneve për vetëpunësim në vitin 2020

  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini.cid64120?page=0 )

Ftesa publike është e hapur deri në publikimin në mjetet e informimit publik, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e kërkesave së bashku me planin e biznesit është 28.04.2020.

2. Ftesa publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2020._godini.cid64113?page=0 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

3. Ftesa publike për realizimin e programit për arritjen e diturive praktike (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2020._godini.cid64112?page=0 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

4. Konkursi publik për rimbursimin e kostove të ndihmës për personat me aftësi të kufizuara që punësohen nën kushte të veçanta në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2020._godini.cid64117?page=0 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 31.12.2020.

5. Ftesë publike për të marrë pjesë në financimin e një programi trajnimi për nevojat e punëdhënësit për punonjës në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2020._godini.cid64109?page=0 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

6. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација у 2020. години (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlena_lica_sa_visokim_nivoom_kvalifikacija_u_2020._godini.cid64111?page=1 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

7. Konkurs publik për organizimin e zbatimit të punëve publike që përfshin persona të papunë me aftësi të kufizuara në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2020._godini.cid64116?page=1 )

Ftesa publike është e hapur deri në publikimin në mjetet e informimit publik, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje në konkurs është 31.03.2020.

8. Ftesa publike për organizimin e realizimin të punimeve publike në të cilat angazhohen personat e papunësuar në vitin 2020  (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2020._godini.cid64119?page=1 )

Ftesa publike është e hapur deri në publikimin në mjetet e informimit publik, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje në konkurs është 31.03.2020.

9. Konkurs publik për subvensionet e pagës së punëtorëve me invaliditet pa përvojë pune në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2020._godini.cid64118?page=1 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 31.12.2020.

10. Ftesë publike për të papunësuarit nga nacionaliteti rom për ndarjen e subvensioneve për vetëpunësim në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_romske_nacionalnosti_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2020._godini.cid64121?page=1 )

Ftesa publike është e hapur deri në publikimin në mjetet e informimit publik, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e kërkesave së bashku me planin e biznesit është 28.04.2020.

11. Ftesë publike për pjesëmarrje në financimin e programeve të trajnimit me kërkesa të punëdhënësit në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2020._godini.cid64108?page=2 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

12. Ftesë publike për realizimin e programeve të praktikantëve për persona të papunësuar me kualifikim të mesëm në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlena_lica_sa_srednjim_nivoom_kvalifikacija_u_2020._godini.cid64110?page=2 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

13. Ftesë publike për të papunësuarit për ndarjen e subvensioneve për punësim të personave të papunësuar nga kategoria e rëndë për t`u punësuar në vendet e reja të hapura në vitin 2020 (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2020._godini.cid64122?page=2 )

Ftesa publike është e hapur në ditën e publikimit në mjetet e informimit publik deri në harxhimin e mjeteve të disponueshme në ndara për këtë qëllim, ndërsa më së voni deri më 30.11.2020.

Burimi: Shërbimi Nacional për Punësim dhe Trupi Koordinues