Arkiva e lajmeve
                   

IPARD KA SHPALLUR FTESË PUBLIKE PËR BLERJEN E TRAKTORËVE TË RINJ (AFATI: 25 NËNTOR 2019)

17. tetor 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave – Administrata e Pagesave Agrare ka lëshuar thirrjen e katërt publike për propozime për miratimin e projektit për stimuj IPARD për blerjen e traktorit të ri.

Afati i fundit për dorëzim është deri më 25 nëntori 2019.

Investimet dhe kostot e pranueshme janë blerja e një traktori të ri, me pjesë standarde, pajisje dhe mjetet për punë bujqësore, duke përfshirë kabinën e traktorit të shoqëruar, si dhe harxhimet e përgjithshme.

Fuqia e traktorëve, blerja e të cilave është subvencionuar nga fondet IPARD varet nga sektori i investimeve dhe vëllimi i prodhimit. Për shembull, nëse dikush është i angazhuar në kultivimin e frutave dhe ka 2 deri në 10 hektarë sipërfaqe të paraqitura me mbjellje, ata do të jenë në gjendje të blejnë një traktor me fuqi deri në 60 kual fuqi. Traktor më të fortë, deri në 80 kual fuqi, do të jetë në gjendje të sigurojë nëse ka zona më të mëdha, midis 10 dhe 50 ha. Traktori mund të jetë nga llojet T1 deri T5 ose S1 deri S5 në kuptimin e një rregulloreje të veçantë që rregullon ndarjen e automjeteve motorike dhe rimorkiot e tyre dhe kushtet teknike për automjetet rrugore dhe duhet të përmbushë kërkesat mjedisore të përcaktuara në rregulloret e Bashkimit Evropian në këtë fushë, dhe me të cilat harmonizohen rregulloret e Republikës së Serbisë.

Sipas kësaj thirrje publike, janë ndarë fonde në vlerë prej 1,210,632,721,00 dinarë, dhe shuma e stimujve është nga 60 përqind në 70 përqind e kostove të investimit të pranueshëm, në varësi nëse aplikanti është një fermer i ri dhe nëse ferma është e vendosur në territor malor.

Teksti i detajuar i thirrjes publike mund të shkarkohet nga faqja e internetit e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave http://www.minpolj.gov.rs, si dhe nga faqja e internetit e Drejtorisë së Pagesave Agrare http://uap.gov.rs/javni-zozivi-ipard /

Informacionet në lidhje me thirrjen publike të shpallur mund të merret edhe përmes telefonit duke telefonuar Qendrën e Informacionit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave 011/2607960; 2607961, si dhe qendra e kontaktit e Drejtorisë së Pagesave Agrare 011/3020100; 3020101, 31 07 013 çdo ditë pune nga 7.30 e mëngjesit deri në 3.30.

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe Trupi Koordinues