Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKË PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN E PËRKRAHJES NË INTERNACIONALIZIMIN E NVM PËRMES PJESËMARRJES INDIVIDUALE NË PANAIRET NDËRKOMBËTARE JASHTË VENDIT

12. prill 2019.

Agjencia e Zhvillimit të Serbisë (në tekstin e mëtejmë: RAS) përmes Programit për Mbështetjen e Ndërkombëtarizimit të NVM-ve përmes Pjesëmarrjes Individuale në Panairet Ndërkombëtare të Tregtisë jashtë vendit ofron mbështetje institucionale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të orientuara nga eksporti dhe TË cilat duan të rrisin volumin e tregtisë së jashtme të tyre.

Aktivitetet e pranueshme të projektit përfshijnë: dhënien me qira të hapësirës ekspozuese; ndërtimi i hapësirës ekspozuese; shpenzimet administrative (tarifat e regjistrimit) dhe kostoja e shërbimeve teknike (elektrike dhe lidhje ujë, energji elektrike dhe ujë, internet); prodhimin e materialit promovues (dizajn dhe botim).

Aplikuesi mund të paraqesë një kërkesë për pjesëmarrje në Program, brenda së cilës ai mund të aplikojë për disa aktivitete.

Kostoja e zhvillimit të materialeve promovuese mund të njihen në vlerë prej 3% të vlerës totale të kostove të pranueshme të projektit, ndërsa në shumën maksimale deri 60.000,00 dinarë.

Fondet e disponueshme u jepen individualisht Përfituesve si bashkëfinancim deri në 40% të shumës së kostove të pranueshme të projektit, pa përfshirë TVSH.

Shuma maksimale e fondeve të miratuara është 1.000.000,00 dinarë.

Buxheti i përgjithshëm i Programit është 40,000,000.00 dinarë.

Afati i fundit për përfundimin e aktiviteteve të kontraktuara dhe realizimi i pagesave brenda projektit të aprovuar është 9 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës me RAS.

Aplikacionet me të gjitha format shoqëruese dhe dokumentacionin dorëzohen personalisht ose me postë të  rekomanduar në ARRA (Qendra për Zhvillimin e Jabllanicës dhe Pçinjës, Pana Gjukica 42, Leskovac, Tel: 016 / 315-0115, 016 / 3150-114, e-mail: centarzarazvoj.org, ëëë.centarzarazvoj.org) me një shënim: Aplikim për një ftesë publike për pjesëmarrje në Programin për mbështetjen e ndërkombëtarizimit të NVM-ve përmes pjesëmarrjes individuale në panaire ndërkombëtare jashtë vendit.

Udhëzimin për këtë ftesë dhe dokumentacionin përcjellës e keni në këtë adresë  http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-internacionalizaciji-msp-kroz-individualno-ucesce-na-medunarodnim-sajmovima-u-inostranstvu, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу:  sajam2019@ras.gov.rs

Ftesa publike është e hapur derisa fondet të shpenzohen, por jo më vonë se 30.09.2019..

Burimi: Agjencia për Zhvillim e Serbisë dhe Trupi Koordinues