Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË FINANCIMIN E PROGRAMIT TË TRAJNIMIT PËR NOVOJAT E PUNËDHËNSVE PËR PUNËTOR NË VITIN 2019

23. korrik 2019.

Shërbimi Kombëtar për Punësim ka shpallur ftesë publike për të marrë pjesë në financimin e programit të trajnimit për nevojat e  punëdhënësin për punëtorin në vitin 2019.

Programi i trajnimit për nevojat e punëdhënësit për punëtorin realizohet në mënyrë që të fitohet njohuri dhe shkathtësi shtesë për të përmirësuar kompetencat, për të fituar njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë që mungojnë. Qëllimi i trajnimit është të mbajë punësimin tek punëdhënësi.

Trajnimi kryhet me qëllim të trajnimit të posaçëm të një punonjësi ose trajnimit të përgjithshëm të një punonjësi, në përputhje me Rregulloren mbi rregullat për dhënien e ndihmës shtetërore. Nën trajnimin e posaçëm të punonjësit konsiderohet arritja e njohurive dhe aftësive shtesë të destinuara për personin e punësuar, i cili përmes trajnimit ofron kompetenca, dmth. arrin njohuritë e munguara, shkathtësive dhe aftësitë që nuk janë të transferueshme ose janë të kufizuara për t'u transferuar tek subjektet ekonomike ose veprimtaritë tjera ekonomike. Sipas trajnimit të përgjithshëm të një të punësuari, përvetësimi i njohurive dhe aftësive shtesë ka për qëllim personin e punësuar, i cili përmes trajnimit ofron kompetenca, dmth. Fiton njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që mungojnë, të cilat kryesisht janë të transferueshme tek subjektet ekonomike ose veprimtaritë tjera ekonomike.

Të drejtë për të marrë pjesë në realizimin e programit të trajnimit me kërkesë të punëdhënësit mund të realizohet nga punëdhënësi sipas kushteve të mëposhtme:

• Pjesëmarrja në sektorin privat (100% e kapitalit privat në strukturën e pronësisë);

• të shlyej rregullisht detyrimet në lidhje me tatimet dhe kontributet për sigurimet shoqërore të detyrueshme në afatet ligjore në 24 muajt e fundit;

• se në 24 muajt e fundit nuk është regjistruar në regjistrin e debitorit të pagesës së detyrueshme të Bankës Kombëtare të Serbisë;

• ka vendosur obligime kontraktuale dhe të tjera ndaj Shërbimit Kombëtar, me përjashtim të detyrimeve që janë në zbatim, me kusht që ato t`i shlyejë në mënyrë të rregullt;

• Të ketë një plan trajnimi të punonjësve me një propozim të ofruesit të trajnimit me bashkëngjitje që përfshijnë një program trajnimi të akredituar, i cili është objekt i kërkesës së punëdhënësit; Posedimi i të gjitha kushteve të nevojshme për realizimin e trajnimeve në aspektin e kushteve hapësinore-materiale-teknike dhe kapaciteteve të personelit;

• Të përfshijë në programin e trajnimit një punonjës që është i pafund për një periudhë prej së paku 6 muajsh para aplikimit për pjesëmarrje në financimin e trajnimit.

Thirrja publike është e hapur nga data e publikimit në media, deri në shpenzimin e fondeve në dispozicion të alokuara për këtë qëllim dhe jo më vonë se 29.11.2019.

Informacione të mëtejshme rreth konkursit mund të gjeni në http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2019._godini.cid58231?page=0

Burimi: Shërbimi Nacional për Punësim dhe Trupi Koordinues