Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR PARAQITJEN E PROPOZIM TË PROJEKTEVE PËR VENDOSJEN DHE PËRMIRËSIMIN E BASHKËPUNIMIT (AFATI I FUNDIT: 06/26/2019)

28. maj 2019.

Ministria e Administratës Publike dhe Vetëqeverisje Lokale (MAPVL) në kuadër të projektit "Mbështetje për zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë së reformës së administratës publike - reformën e vetëqeverisjes lokale nga viti 2016 deri në vitin 2019", mbështetur nga Qeveria e Zvicrës, ka lëshuar thirrje publike për propozime për ngritjen dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndër-komunal.

 Thirrja publike është e hapur për të gjitha projektet që mbështesin bashkëpunimin ndërkomunal nëpërmjet krijimit të organizmave të përbashkëta, shërbimeve, ndërmarrjeve, institucioneve dhe organizatave të tjera, në përputhje me ligjin dhe statutin, me qëllim që të organizojnë më mirë punën, përmirësojnë shërbimet dhe cilësinë e jetës së komunitetit. Bashkëpunimi ndërkomunal, nëpërmjet shkëmbimit të përvojës, mbështetjes teknike ose institucionale dhe ngritjes së kapaciteteve, mund të themelohet nga të gjitha ato vetëqeverisje lokale që gjejnë interes ekonomik, kulturor, social ose të përbashkët në të.

Qëllimi i përgjithshëm i kësa thirrje publike është të mbështesë proceset e bashkëpunimit ndërkomunal në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

Së paku dy (2) njësi të qeverisjes vendore mund të paraqesin bashkërisht propozimin e projektit, pa asnjë kufizim në numrin e qyteteve dhe komunave që mund të marrin pjesë si partnerë.

Përveç njësive të vetëqeverisjes lokale, gjithashtu mund të konkurrojnë si partnerë:

  • Komunat, me kusht që partneri kryesor ose një nga partnerët të jetë qyteti themeluesi. 
  • Ndërmarrjet, institucionet dhe organizatat themeluesit e të cilave mund të marrin pjesë si partnere në projekt nëse ata janë partnerë kryesor ose një nga partnerët themelues.

Fondet totale të vendosura për këtë Thirrje Publike arrijnë në 117,000 franga zvicerane. Shuma minimale që mund të miratohet për projekte në përputhje me këtë ftesë publike nuk është përcaktuar, ndërsa shuma maksimale e granteve që mund të jepen për projekt është 58,000 franga zvicerane.

 Llojet e aktivitetit që mund të konkurrojnë:

  • Mbështetja e ekspertëve në harmonizimin e Marrëveshjes ekzistuese për bashkëpunimin ndërkomunal me kuadrin ligjor aktual;
  • mbështetje profesionale për përmirësimin e njohurive dhe kapacitetit të partnerëve;
  • redaktimi dhe pajisim i objektit / hapësirës që synon funksionimin e organit të bashkëpunimit ndërkomunal
  • prokurimi i IT (IT mbështetje dhe software) dhe pajisje të tjera të nevojshme (që nuk është IT)
  • aktivitete të tjera që nuk janë përmendur më parë dhe të cilat promovojnë bashkëpunimin ndërkomunal.

 Fillimi i planifikuar i zbatimit të projekteve të aprovuara është 19 korrik 2019.

 Aplikimi i plotë me dokumentacionin plotësues duhet të dorëzohet në adresën sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 26 qershor 2019, ora 15.00.

Për më shumë informacione rreth ftesës publike dhe dokumentacionit të konkursit ju lutemi vizitoni ueb faqen  mduls.gov.rs

Burimi: Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale dhe Trupi Koordinues