Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE TRANSFERE PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE TË POLITIKAVE POPULLUESE TË VETQEVERISJEVE LOKALE (13 SHKURT 202)

30. janar 2020.

Kabineti i Ministrit Pa Portofol përgjegjës për demografinë dhe politikën e popullsisë ka filluar një thirrje publike për mjetet e pakthyeshme për njësitë e qeverisjes vendore për të bashkëfinancuar masat e politikës së popullsisë për vitin 2020.

Qëllimi i programit është të mbështesë zbatimin e masave të politikave të popullsisë në nivelin lokal. Fondi i përgjithshëm i siguruar për këtë ftesë është 650,000,000 RSD.

Qëllimi i fondeve:

1) zbutja e kostos ekonomike të rritjes së një fëmije;

2) harmonizimi i punës dhe prindërimi;

3) ulja e kostos psikologjike të prindërimit;

4) ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit riprodhues;

5) zgjidhja e problemeve të infertilitetit;

6) rruga drejt amësisë së shëndetshme;

7) arsimi në fushën e politikës së popullsisë;

8) aktivizimi i vetëqeverisjes lokale.

 

Shuma maksimale e grantit është deri në 85% të vlerës totale, pavarësisht nëse NJVL-ës vetëm ose në partneritet, përkatësisht:

• në rast të aplikimit nga Qyteti: deri në 30,000,000 RSD

• në rast të aplikimit nga komuna: 15,000,000 RSD

Bashkëfinancimi minimal është 15%

Periudha e zbatimit të projektit: NJVL-të janë të detyruara të paraqesin një raport mbi projektin e zbatuar më së voni deri më 15 dhjetor 2020

Kush mund të aplikojë: NJVL në mënyrë të pavarur ose më shumë NJVL nga i njëjti rajon *

* Rajoni i Vojvodinës, Rajoni i Shumadisë dhe Serbisë Perëndimore, Rajoni i Serbisë Jugore dhe Lindore

Shënim: parakushti për të aplikuar është që NJVL të ketë një organ të themeluar që zbaton masa të politikave të popullsisë ose të ketë një person të ngarkuar për zbatimin e masave të politikave të popullatës.

Informacione të mëtejshme mbi thirrjen publike janë në dispozicion në http://www.mdpp.gov.rs/latinica/javni-poziv-2020.php

Burimi: Kabineti i ministrit pa portofol i ngarkuar për demografi dhe politikë populluese dhe Trupi Koordinues