Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR DORËZIMIN E KËRKESAVE PËR REALIZIMIN E DREJTAVE NË STIMUJ PËR INVESTIME NË PAJISJE NË OBJEKTET PËR PËRPUNIMIN E QUMSHTIT, MISHIT, PEMËVE, PERIMEVE DHE PRODHIMIN E VERËS, BIRRËS DHE PIJEVE TË FORTA ALKOOLIKE NË VITIN 2019

23. korrik 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka shpallur thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për ushtrimin e të drejtës për stimuj për investime në pajisje për prodhimin e qumështit, mishit, frutave, perimeve dhe verës, birrës dhe pijeve alkoolike të forta në vitin 2019.

E drejta për stimulim realizohet nga persona të regjistruar në Regjistrin e Pronave Bujqësore (në tekstin e mëtejmë: Regjistri) dhe të cilat janë në gjendje aktive, si më poshtë:

1) sipërmarrës;

2) kompani;

3) kooperativa të fermerëve që kanë të paktën pesë anëtarë të një kooperative të regjistruar në Regjistër si bartës ose anëtarë të pesë fermave të ndryshme familjare komerciale në gjendje aktive.

Kërkesa për ushtrimin e të drejtës për stimuj për investime në pajisje në objektet për përpunimin e qumështit, mishit, frutave, perimeve dhe verës, birrës dhe të pijeve alkoolike të forta në vitin 2019, duhet të dorëzohet në periudhën prej 15 korrikut deri më 15 nëntor 2019.

Informacione shtesë rreth kësaj ftese mund të gjenden në

http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-u-opremu-u-objektima-za-preradu-mleka-mesa-voca-povrca-i-proizvodnju-vina-piva-i-jakih-alkoholnih-pica-u-2019/

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe Trupi Koordinues