Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR BLERJEN S MAAINERISË DHE PAJISJEVE TË REJA PËR AVANSIMIN E PRODHIMIT PEIMAR TS KULTURAVE BIMORE NË VITIN 2019

4. qershor 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave ka shpallur një ftesë publike për të aplikuar për të drejtën për stimuj për investime në asete fizike të fermave bujqësore për blerjen e makinerive të reja dhe pajisjeve për përmirësimin e prodhimit primar të kulturave bimore në vitin 2019.

 Stimujt e thirrjeve publike përfshijnë investime në prokurimin e makinave dhe pajisjeve të reja për:

1)      Prodhimin primar të kulturave bimore në një zonë të mbrojtur;

2)      Prodhimin primar të frutave dhe rrushit;

3)      Prodhimin primar të perimeve, luleve, bimeve aromatike dhe medicinale;

4)      Grumbullimin e frutave, rrushit, perimeve, luleve, bimeve aromatike dhe medicinale;

5)      Prodhimin primar të drithërave, bimëve industriale dhe të foragjereve;

6)      Përpunimin e tokës, mbrojtja e bimëve kundër sëmundjeve, barërat e këqija dhe dëmtuesve, ushqyerja / plehërimi, korrja dhe transportimi i produkteve bujqësore primare;

7)      Ujitjen e kulturave bimore.

 

 Të drejtë për stimuj kanë personat të regjistruar në Regjistrin e Pronave Bujqësore dhe janë në gjendje aktive, si më poshtë:

1) personi fizik - mbajtësi i një ferme familjare komerciale;

 2) sipërmarrësit;

 3) kompanitë;

 4) fermat kolektive që ka të paktën pesë anëtarë të kooperativës të cilët janë të regjistruar si anëtarë të pesë-apo bartësit e fermave të ndryshme komerciale familjare me statusin aktiv;

 5) shkollat e mesme;

 6) organizatë kërkimore shkencore në fushën e bujqësisë.

 Informacion në lidhje me Ftesën Publike të shpallur janë në dispozicion me telefon Info-Qendra e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimt Ujërave: 011 / 260-79-60 ose 011 / 260-79-61, si dhe qendër kontakti i pagesave agrare 011 / 30-20-  100 ose 011 / 30-20-101, çdo ditë pune nga ora 7.30 në 15.30.

 Kërkesat për realizimin e të drejtës për stimuj duhet të dorëzohet prej 27 majit deri më 30 gusht 2019.

 Informacion i mëtejshëm mbi ftesën publike dhe formularin e aplikimit janë në dispozicion në http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziva-za-podnosenje-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-investicije-masine-i-opremu-u-primarnoj-biljnoj-proizvodnji/

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave dhe Trupi Koordinues