Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR TRAJNIM NË NOVI PAZAR: BASHKËPUNIMI I VETQEVERISJEVE LOKALE ME ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË ZHVILLIMIN E BASHKËSISË LOKALE (AFATI: 2 MARS 2020)

27. shkurt 2020.

Në vitin 2020, Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile, si një shërbim profesional i Qeverisë së Republikës së Serbisë, vazhdon aktivitetet e saj që synojnë forcimin e kapaciteteve të organeve të administratës publike dhe organizatave të shoqërisë civile në mënyrë që të ndërtojnë dhe përmirësojnë dialogun dhe bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë.

Në periudhën e kaluar, me propozimin e Qeverisë së Republikës së Serbisë, u prezantua një sërë ligjesh, të cilat prezantuan detyrime të ndryshme të organeve administrative që synojnë të inkurajojnë pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve dhe shoqërisë civile në proceset e vendimmarrjes, kryesisht në përgatitjen e rregulloreve dhe dokumenteve të politikave publike. Zgjidhjet juridike të lartpërmendura në të njëjtën kohë inkurajojnë zhvillimin e bashkëpunimit me shoqatat dhe organizatat e tjera të shoqërisë civile që bashkojnë qytetarët për çështje me interes të përbashkët dhe janë pjesa më aktive e publikut të interesuar.

Përveç nxitjes së bashkëpunimit në proceset e vendimmarrjes, Zyra vazhdimisht promovon dhe punon për forcimin e kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje më të madhe në Programin e BE-së për Qytetarët e BE-së, për të cilin Zyra është një pikë kontakti kombëtar në Republikën e Serbisë.

Duke pasur parasysh nevojën për të siguruar zbatimin efektiv të kornizës së re ligjore dhe forcimin e aftësive të qeverive lokale dhe shoqërisë civile për të bashkëpunuar me njëri-tjetrin me qëllim të zhvillimit të komuniteteve lokale, Zyra organizon një cikël trainimi që do të përfshijë përfaqësues nga të dy sektorët.

Në përputhje me rrethanat, ju ftojmë të merrni një pjesë aktive në trajnimin që do të zhvillohet në Novi Pazar, të mërkurën, 4 mars 2020, në Qendrën Kulturore (Stevana Nemanje Nr. 2), duke filluar nga 9:00, Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen apo më së shumti dy përfaqësues të institucionit / organizatës tuaj deri të hënën, 2 mars, nësanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Обука је део активности предвиђених Акционим планом за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018 – 2020. године, којој је Република Србија приступила 2012. године, а која има за циљ да осигура обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе.

Trajnimi është pjesë e aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit për Zbatimin e Nismës së Partneritetit Ndërkombëtar për Qeverisje të Hapur për periudhën 2018 - 2020, së cilës Republika e Serbisë iu bashkua në vitin 2012, e cila synon të sigurojë detyrimet e Qeverisë ndaj qytetarëve në drejtim të promovimit të transparencës, fuqizimin e qytetarëve , lufta kundër korrupsionit dhe përdorimi i teknologjive të reja në forcimin e kapacitetit dhe efikasitetit të administratës publike.

Për më shumë informacionae mund t`i drejtoheni Daniel Rodiqit (011/313-09-72, e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs) apo Sanja Atanskoviq Opaçiq (011/313-09-68, и-мејлl sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs).

Organizatorët nuk kanë mundësi që t`i refundojnë harxhimet e rrugës për pjesëmarrësit.

Ftesa publike është në dispozicion në   https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Pozivi/Javni%20poziv%20za%20OCD%20i%20JLS%20Novi%20Pazar.pdf

Agjendën mund ta shkarkoni në këtë link https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Pozivi/2020/Agenda%20Novi%20Pazar%20final.pdf

Burimi: Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe Trupi Koordinues