Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR PROJEKTET E PROMOVIMIT TË SHKRIMIT MEDIATIK DHE INFORMATIV NË NIVEL LOKAL(AFATI: 6 TETOR 2019)

9. shtator 2019.

Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad fton të interesuarit për dorëzimin e  propozime për projekte që synojnë ndërtimin e aftësive të organizatave të shoqërisë civile në Serbi për të promovuar praktikat dhe politikat të edukimit medial dhe informues në nivelin lokal.

Kjo thirrje për propozime është pjesë e projektit rajonal "Media për qytetarët - Qytetarë për media", i cili po implementohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian në Serbi, Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni dhe Mal të Zi.

Thirrja për propozime është e hapur për organizatat e shoqërisë civile në Serbi të përfshira në programe për media, arsim, avokim, fushata publike dhe të artit ose zhvillimin e projekteve inovative dixhitale.

Do të mbështeten dy lloje projektesh:

- Mbështetje e projektit për të përmirësuar aftësitë e leximit të mediave qytetare dhe informimit

- Inovacioni Kreativ - Projektet në fushën e prodhimit artistik, mediatik dhe teknologjik që promovojnë inovacionin dhe aksesueshmërinë në arsimimin dhe edukimin mediatik dhe informues.

Buxheti për këtë thirrje për propozime është 20,000 €.

Kohëzgjatja e projektit është 6 deri në 10 muaj. Aktivitetet mund të fillojnë në ditën e nënshkrimit të kontratës dhe duhet të përfundojnë më së voni deri më 30 nëntor 2020.

Dokumentet e kërkuara, të cilat përfshijnë udhëzimet për aplikantët, formularin e aplikimit, buxhetin e projektit, deklaratën e aplikantit dhe deklaratën e bashkë-aplikantit, janë në dispozicion në https://rc.gradjanske.org/poziv-za-projekte-promocije-medijske-i-informacione-pismenosti-na-lokalnom-nivou/

Pyetjet në lidhje me këtë thirrje për propozime mund të dërgohen në m4c@novinarska-skola.org.rs

Afati i fundit për paraqitjet është deri më 6 tetor 2019.

Sesionet informuese për këtë Thirrje për dorëzimin e propozim projekteve do të mbahet në Beograd, më 17 shtator 2019, në ora 12:00 në mesditë në Qendrën e Informacionit të BE-së, Kralja Milana 7.

Burimi: Nismat e Qytetarëve dhe Trupi Koordinues