Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR OJQ DHE GRUPET JOFORMALE: PËRKRAHJE MENTORIALE PËR AVOKIM PUBLIK NË LIDHJE ME POLITIKAT PUBLIKE NË NIVEL LOKAL DHE NACIONAL

31. korrik 2019.

Qendra e Burimeve për Organizatat e Shoqërisë Civile në Serbi fton organizatat e shoqërisë civile dhe grupet qytetare joformale që të bëjnë kërkesë për mbështetje mentoruese për avokim publik për politikat publike në nivel lokal dhe kombëtar. Mbështetja mentoruese do të inkurajojë dhe forcojë iniciativat nga organizatat e shoqërisë civile dhe grupet joformale në nivelin lokal për të mbrojtur politikat që janë të rëndësishme për komunitetin e tyre. Rezultati i këtij aktiviteti do të jetë ndikimi në politika dhe fuqizimi i më shumë OShC-ve për t'u pozicionuar si partner të qeverisë dhe pjesëmarrës aktiv në hartimin e politikave publike.

Qëllimi i thirrjes është që organizatat e shoqërisë civile dhe grupet joformale të paraqesin iniciativat, komentet dhe propozimet e tyre për ndryshimin ose formulimin e politikave publike, pas së cilës ata do të punojnë me stafin e Qendrës së Burimeve për të hartuar, planifikuar dhe zbatuar një fushatë të avokimit publik. Përfaqësuesit e zgjedhur të shoqatave ose grupeve joformale do të kenë mundësinë të ndikojnë në politikat publike.

Gjatë dy viteve të ardhshme, 45 iniciativa do të mbështeten.

Mbështetje mentoruese për zbatimin e iniciativave do të sigurohet nga ekspertë dhe ekspertë të fushës së avokatisë të cilët janë të kualifikuar në temën për të cilën aplikon organizata / grupi.

Kushtet që duhen përmbushur nga OShC-të / grupet joformale:

1. Formulari i plotësuar (https://gradjanske.civicatalyst.org/publikimi publik) që përcakton qëllimin e iniciativës së avokimit

2. Një ide e qartë e asaj që akti / praktika / politika e OSHC-ve / grupit informal dëshiron të ndryshojë në mes të saj

3. Gatishmëria për t'iu përkushtuar punës për disa muaj (në varësi të kohëzgjatjes së planit të avokimit)

4. Komunikoni rregullisht me mentorin e Qendrës së Burimeve për aktivitetet e ndërmarra për zbatimin e nismës.

Qendra e burimeve do të sigurojë:

1. Mentor - ekspert në fushën e avokimit

2. Një plan mbështetës i mentorimit me qëllime dhe rezultate të avokimit

3. Rimbursoni shpenzimet e udhëtimit për takime me një mentor

4. Mbulimi i shpenzimeve të vogla të bëra gjatë zbatimit të fushatës / iniciativës (materiale të shtypura, etj.).

Qendra e Burimeve nuk është në gjendje të sigurojë fonde për fushatën (pagat, shpenzimet e zyrës ...)

Më shumë informacione rreth thirrjes mund të merren me e-mail: resourcecentar@parociation.org.rs.

Thirrja do të jetë e hapur deri sa të plotësohet kapaciteti i plotë i mentorëve dhe ekspertëve.

Burimi: rc.gradjanske.org dhe Trupi Koordinues