Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR FËMIJËT DHE TË RINJËT QË TË PARAQITEN PËR PANELIN E TË KËSHILLTARËVE TË RINJ TË MBROJTËSIT TË QYTETARËVE (AFATI:31.05.2019)

27. maj 2019.

Mbrojtësi i Qytetarëve fton fton vajzat dhe djemtë e moshës 13-15 vjeç me banim në territorin e Republikës së Serbisë për të aplikuar për pjesëmarrje në Panelin e Këshilltarëve të Rinj të Mbrojtësit të Qytetarëve.

Anëtarësimi në Panelin e Këshilltarëve të Rinj rinovohet në vitin 2019, me anëtarët e rinj dhe anëtaret e moshës fillore dhe me këtë rast, Mbrojtësi i Qytetarëve dërgon nxënësit e fëmijëve të klasës së gjashtë dhe të shtatë në vitin shkollor 2018/2019. Thirrje publike, e cila do të jetë e hapur deri më 31.5.2019. Thirrja publike u publikua në faqen e internetit të Mbrojtësit të Qytetarëve dhe iu dërgua të gjitha shkollave fillore në Serbi dhe të gjitha institucioneve të mbrojtjes sociale ku fëmijët qëndrojnë.

Paneli i këshilltarëve të rinj të Mbrojtësit të Qytetarëve egziston që nga viti 2010 dhe e bën atë tridhjetë fëmijët dhe të rinjtë nga të gjitha rajonet e Republikës së Serbisë, të cilët zgjidhen thirrje publike për një periudhë prej dy vjetësh. Paneli paraqet një formë të pjesëmarrjes së vazhdueshme të fëmijëve në punën e Mbrojtësit të Qytetarëve dhe roli i tij kryesor është që të kalojë temat Mbrojtësit të Qytetarëve se janë të rëndësishme për fëmijët dhe të rinjtë, për të nxjerrë në pah problemet që fëmijët të përballen për të paraqitur pikëpamjet, idetë dhe sugjerimet e fëmijëve dhe të ngrenë çështje që janë me rëndësi për përmirësimin e pozitës së fëmijëve dhe të rinjve në Serbi. Numri i këshilltarëve dhe këshilltareve të rinj është i përhershëm dhe anëtarët e rinj zgjidhen periodikisht ose sipas nevojës.

Anëtarët dhe anëtarët e Panelit do të zgjidhen sipas parimeve vijuese: përfaqësimi proporcional rajonal, numri i barabartë i djemve dhe vajzave, dhe përfaqësimi i fëmijëve nga grupet e cenueshme sociale.

Për më shumë informacione për mënyrën e paraqitjes kërkoni në www.ombudsman.rs

Burimi: Mbrojtësi i Qytetarëve dhe Trupi Koordinues