Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR DORËZIMIN E PROPOZIMEVE TË PROJEKTIT: NDËRTIMI I REZISTENCËN E BASHKËSISË NË EKTRIMIZMIN E DHUNSHËM NË BALLKANIN PERENDIMOR (Afati: 7 Qershor 2020)

19. maj 2020.

Projekti "Komunitetet në vendin e parë: Fillimi i një qendre të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm - nga parandalimi në riintegrim" u fillua për të forcuar organizatat e shoqërisë civile (përfshirë ato që merren me të rinj, gra dhe organizata fetare) në Ballkani Perëndimor dhe do t'u mundësojë atyre që të bëhen aktorë socialë të efektshëm dhe të përgjegjshëm.

Thirrja synon të mbështesë organizata të vogla vendore dhe OJQ lokale në Ballkanin Perëndimor në ndërtimin dhe rritjen e rezistencës së komunitetit ndaj ekstremizmit të dhunshëm.

Objektivat specifikë:

1. Mbështetni organizatat e vogla lokale dhe OShC-të në krijimin e partneriteteve midis OShC-ve, mediave, organizatave fetare, sektorit publik, shoqatave të të rinjve, mediave, akademive dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm, në nivelin lokal për të inkurajuar reagimin e komunitetit ndaj punës në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor;

2. Mbështetje për organizatat e vogla lokale dhe OSHC-të në zbatimin e projekteve pilot që merren me nxitësit e ekstremizmit të dhunshëm në nivelin e komunitetit lokal.

Shuma minimale e fondeve është 4,000 EUR.

Shuma maksimale e fondeve është 6,000 EUR.

Afati i fundit për paraqitjen e propozimeve të projektit është 7 qershor 2020.

Më shumë informacion mbi kushtet e konkursit mund të gjenden në

http://www.forum-mne.com/poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata/

Burimi: civilnodrustvo.gov.rs dhe Trupi Koordinues