Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR DORËZIMIN E PARAQITJEVE PËR PAKOT E NDIHMËS (AFATI: 8 TETOR 2019)

10. shtator 2019.

Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (KPQK) ka shpallur thirrje për propozime për paketat mbështetëse:

• të promovojë pjesëmarrjen qytetare dhe transparencën në nivelin lokal

• të promovojë politika antikorrupsion në nivelin lokal

Thirrja për paketë mbështetëse për përmirësimin e transparencës dhe pjesëmarrjes qytetare në nivelin lokal dhe paketën e mbështetjes për përmirësimin e politikave antikorrupsion në nivelin lokal, po publikohet për të dytin vit radhazi, nën projektin "Përmirësimi i qeverisjes së mirë në nivelin lokal", i zbatuar nga Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave në nën mbështetjen e qeverisë zvicerane për zhvillimin komunal përmes promovimit të qeverisjes së mirë dhe përfshirjes sociale - Programi SËISS PRO, i mbështetur nga Qeveria e Zvicrës dhe zbatuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime Projektuese (UNOPS).

Paketat e mbështetjes së qeverisjes vendore përfshijnë ofrimin e mbështetjes dhe ekspertizës së ekspertëve në fushat lëndore përmes trainimit, mentorimit, mbështetjes dhe ndihmës këshilluese për të përmirësuar ekzistencën ose zhvillimin e procedurave dhe veprimeve të reja të qeverisjes vendore në përputhje me modelet e zhvilluara dhe praktikat më të mira.

1. Paketa mbështetëse për të përmirësuar pjesëmarrjen qytetare dhe transparencën në nivelin lokal

Të gjitha qytetet e interesuara, komunat dhe bashkitë e qyteteve në Republikën e Serbisë kanë të drejtë të marrin pjesë, përveç për vetëqeverisjet lokale të listuara në Kapitullin 2.1. Udhëzimet e Aplikimit, të cilat përmbahen në Dokumentacionin dhe Udhëzimet e Aplikimit.

Do të jepen gjithsej 10 pako mbështetëse.

2. Paketa mbështetëse për avancimin e politikave antikorrupsion në nivelin lokal

Të gjitha qytetet dhe komunat e interesuara në Republikën e Serbisë kanë të drejtë të marrin pjesë, përveç për vetëqeverisjet lokale të listuara në Kapitullin 2.1. Udhëzimet e Aplikimit, të cilat përmbahen në Dokumentacionin dhe Udhëzimet e Aplikimit.

Do të jepen gjithsej 5 pako mbështetëse.

Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve është deri më 8 tetor 2019.

Për të shpjeguar në detaje paketën mbështetëse, si dhe dokumentacionin e aplikimit, ditët e informacionit do të organizohen në qytetet vijuese:

• Nish - 09/16/2019, Qendra Rajonale për Zhvillim Profesional të Punonjësve në Arsim, Pariske Komune bb

• Kragujevc - 17.09.2019, Administrata e Qytetit Kragujevac, Tërg Slobode 3, (kati 1, salla 105),

• Novi Sad - 19 Shtator 2019, Kuvendi i Krahinës Autonome të Vojvodinës, Vladike Platona bb

Për më shumë informacion se si të aplikoni për paketat mbështetëse, si dhe të aplikoni për pjesëmarrje në ditët e informacionit, ju lutemi kontaktoni Saru Talian, në telefon: +381 64/870 33 85, me email sara.talijan@skgo.org

Dokumentacioni dhe udhëzimet e aplikimit për paketat mbështetëse të përmendura më lart dhe formularin e aplikimit për informacionin e dhënë janë në dispozicion në sara.talijan@skgo.org

Dokumentacioni dhe udhëzimet e aplikimit për paketat mbështetëse të përmendura më lart dhe formularin e aplikimit për informacionin e dhënë janë në dispozicion në http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/211/poziv-za-podnosenje-prijava-za-pakete-podrske

Burimi: Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (KPQK) dhe Trupi Koordinues