Arkiva e lajmeve
                   

FTESË NË PUNËTORITË PËR VETËPUNËSIMIN E ROMEVE (AFATI: 15.06.2019)

31. maj 2019.

Trajnimet për aftësimin e grave rome për vetëpunësim organizohen në kuadër të mbështetjes këshillimore dhe financiare të organizatës gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ, në bashkëpunim me Shoqatën e Grave të Biznesit të Serbisë.

Punëtoritë / trajnimet u dedikohen grave që kanë vështirësi shtesë në punësim: grave të kthyera nga jashtë dhe nënat e vetëmbajtura. Të gjitha gratë dhe vajzat e tjera të përkatësisë etnike rome, të cilët janë të gatshme të angazhohen në një lloj aktiviteti, domethënë për të drejtuar biznesin e tyre, janë të mirëpritura.

Do të mbahen gjithsej tre seminare / trajnime: trajnime të përgjithshme për sipërmarrjen, shkollën e vogël të masazhit dhe shkollat ​​e programimit.

Seminaret / trajnimet për vajzat dhe gratë e nacionalitetit rom nga jugu i Serbisë do të mbahen në Nish.

Nëse jeni të interesuara të merrni pjesë në një ose më shumë trajnime të mësipërme, plotësoni formularin e aplikimit dhe dërgoni me e-mail në: romskiprojekat@poslovnezene.org.rs deri më 15.6.2019.

Informacione të hollësishme mbi këto punëtori / sesionet trajnuese dhe formularin e aplikimit janë në dispozicion në http://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv/poziv-na-radionice-za-samozapo%C5%A1ljavanje-za-romkinje.39.html?invitationId=603

Burimi: Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile dhe Trupi Koordinues