Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR RRITJEN E NDËRGJEGJËSIMIT TË PUBLIKUT MBI TRAFIKIMIT ME NJËRËZ PËR QËLLIM TË EKSPLOATACIONIT NË SËRBI (РОК: 20 SHKURT 2020)

23. janar 2020.

Në kuadër të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Facility horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II", aksioni "Parandalimi dhe Lufta kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Serbi" shpall një thirrje për grante. Ftesa është e hapur për organizatat joqeveritare dhe organizmat jofitimprurës të regjistruar në Serbi (të tilla si, për shembull, sindikatat).

Përmes kësaj thirrje, aksioni "Parandalimi dhe Luftimi i Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Serbi" do të bashkëfinancojë 2 projekte rajonale që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe veçanërisht ndaj grupeve specifike të rrezikut / rrezikut të trafikimit për qëllime të shfrytëzimit të punës.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 24 shkurti i vitit 2020.

Informacionet rreth thirrjes dhe dokumentet e paraqitjes së projektit mund të gjenden në: go.coe.int/F5IIj

Burimi: Këshilli i Europës dhe Trupi Koordinues