Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR DORËZIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE TË CILAT FINANCOHEN NGA BUXHETI I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË PËR VITIN 2020 DHE PËR DY VITET E ARDHSHME

23. korrik 2019.

Ministria e Shëndetësisë ka shpallur thirrje publike për dorëzimin e programeve dhe projekteve që do të financohen nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2020 dhe dy vitet e ardhshme.

Të gjithë personat juridikë të interesuar (institucionet shëndetësore dhe palët e tjera të interesuara për të cilat ekziston baza ligjore që do të financohen nga buxheti) informohen se deri më 5 gusht 2019, mund të aplikojnë për financimin e programeve dhe projekteve nga buxheti i Republikës së Serbisë, Razdeo - Ministria e Shëndetësisë , për vitin 2020, 2021 dhe 2022, sipas shkresave  të bashkëngjitura, në formatin: matricat M1 dhe M2 me Specifikimin e Kostove dhe Dokumenti 1.

Informata shtesë rreth konkursit dhe dokumenteve dhe formularët janë në dispozicion në

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/339445/javni-poziv-za-podnosenje-programa-i-projekata-koje-ce-se-finansirati-iz-budzeta-ministarstva-zdavlja-za-2020-i-naredne-dve-godine.php

Burimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Trupi Koordinues