Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE E MINISTRISË SË ARSIMIT, SHKENCËS DHE ZHVILLIMIT TEKNOLOGJIK PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE TË CILËT FINANCOHEN NË KUADËR TË PROGRAMIT PËR NDARJEN E MJETEVE INVESTUESE (AFATI: 15 TETOR 2019)

16. shtator 2019.

Ministria e Arsimit dhe Zhvillimit Teknologjik ka filluar aktivitetet e duhura përgatitore për përgatitjen e Programit të alokimit të fondeve të investimeve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik për vitin buxhetor 2020, i cili do të zbatohet pas miratimit të Ligjit për Buxhetin e Republikës së Serbisë për vitin 2020.

Programi i alokimit të investimeve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik mbulon financimin e projekteve: ndërtimin, përmirësimin, rinovimin, rehabilitimin, rindërtimin, investimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të ndërtesave, pajisjen e institucioneve të arsimit fillor, të mesëm, të lartë dhe të lartë dhe institucionet e standardeve  të nxënësve dhe studentëve, me bazë themelore me qëllim të ruajtjes së nivelit të arritur të kushteve të siguruara të hapësirës dhe pajisjeve të objekteve dhe institucioneve, si dhe përmirësimin e tij në përputhje me standardet e reja.

Propozimet për projektet e financuara nga buxheti i Republikës së Serbisë në kuadër të Programit të alokimit të fondeve për investime të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik për vitin 2020 do të dorëzohen me shkrim:

1. Në formularin 1 - për projektet në lidhje me financimin e projekteve për ndërtimin, përmirësimin, rinovimin, rehabilitimin, rindërtimin, dhe investimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të ndërtesave dhe strukturave (ndërtim, ndërtim, zejtari dhe instalime).

2. Në formularin 2 - për projektet që lidhen me financimin e blerjes së pajisjeve dhe furnizimeve të reja, zëvendësimin e pajisjeve të lodhur, i cili siguron përmirësimin e kushteve të mësimdhënies dhe qëndrimit të studentëve dhe studentëve, si në objektet për mësimdhënie ashtu edhe në ambientet e akomodimin dhe ushqimit të nxënësve dhe studentëve.

Propozimet e projektit i paraqiten Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik - Sektori për Standarde dhe Investime të Nxënësve dhe Studentëve, në: 11000 Beograd, rr. Nemanjina nr. 22-26, më së voni deri më 15 tetor 2019.

Për më shumë informacione, ju lutemi kontaktoni Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit të Teknologjisë - Sektori për Standarde dhe Investime të Nxënësve dhe Studentëve - Departamenti i Planifikimit, Koordinimit dhe Realizimit të Investimeve, 11 000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, tel. 011 / 363-1830 dhe 3065-446, personi i kontaktit Irena Grujiçiq.

Informacione shtesë rreth konkursit dhe formularin 1 dhe 2 janë në dispozicion  në http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/

Burim: Ministria e Arsmit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik dhe Trupi Koordinues