Arkiva e lajmeve
                   

FTESA E DESK KREATIV EVROPA SERBIA PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN IN – HOUSE TRAJNIMET NË KULTURË (AFATI: 10 GUSHT 2020)

24. korrik 2020.

Desk Creative Europe Serbia fton të gjitha institucionet kulturore dhe organizatat e shoqërisë civile të paraqesin propozime për pjesëmarrje në programin e trajnimit in-house, i cili përfshin punë të drejtpërdrejtë me ekipin e institucionit publik ose shoqatën e qytetarëve që po aplikon.

Trajnimi përfshin temat e mëposhtme në fushën e kulturës:

- Nxitja e përsosmërisë së programeve - formatet e reja të programit, mjetet dhe temat;

- diversifikimi i burimeve të financimit dhe menaxhimi financiar i projekteve;

- zhvillimi i stafit dhe partneriteteve përmes lidhjeve ndërministrore dhe ndër-sektoriale, rrjetëzimit dhe bashkëproduksioneve;

- zhvillimi i institucionit / organizatës përmes bashkëpunimit ndërkombëtar dhe projekteve evropiane;

- "filozofia" dhe konceptet e bashkëpunimit evropian.

Të paktën tre institucione kulturore ose organizata të shoqërisë civile do të përzgjidhen brenda thirrjes publike, dhe trajnimi do të realizohet deri në fund të vitit 2020. Trajnimi do të organizohet sipas rekomandimeve epidemiologjike dhe në përputhje me masat e mbrojtjes së virusit Kovid 19.

Qëllimi i thirrjes publike është ngritja e aftësive programore-organizative të institucioneve dhe organizatave që planifikojnë të marrin pjesë në programin e Evropës Creative, si dhe të promovojnë qëndrueshmërinë, suksesin dhe përsosmërinë e programeve të projekteve që ata zbatojnë.

Institucionet kulturore dhe organizatat e shoqërisë civile që plotësojnë kriteret e mëposhtme kanë të drejtë të marrin pjesë në programin e trajnimit:

1) që ata nuk kanë përvojë të konsiderueshme në zbatimin e projekteve kulturore që mbështeten nga fondet e Bashkimit Evropian;

2) të punësojë / punësojë disa prej profileve të ndryshëm të personelit të nevojshëm për realizimin e projektit (redaktorët e programeve, menaxherët, organizatorët / prodhuesit / menaxherët, ekspertët e marrëdhënieve me publikun, ekonomistët, avokatët, etj.)

3) potencialin për realizimin e suksesshëm të idesë së projektit ose përshkrimin e problemeve me të cilat haset institucioni / organizata në punën e tij.

Aplikantët duhet të paraqesin dokumentacionin e kërkuar të mëposhtëm në formën elektronike në adresën kreativnaevropa@kultura.gov.rs:

1) letër kërkese për një ftesë publike (në formë falas, deri në 500 fjalë) me një tregues të temës së cilës i referohet kryesisht aplikacioni;

2) një përshkrim të idesë së projektit ose një përshkrim të problemeve me të cilat ballafaqohet institucioni / organizata në punën e tij dhe mbi të cilat do të bazohej programi i trajnimit (në formë të lirë, deri në 500 fjalë);

3) të dhëna për aplikantin ("letërnjoftim" i institucionit kulturor / organizatë e shoqërisë civile, numri dhe struktura e personave të angazhuar, lista e projekteve vendase dhe ndërkombëtare, etj.)

Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 10 gusht 2020.

Informacione shtesë mbi programet e Evropës Creative janë në dispozicion në kultura.kreativnaevropa.rs.

Burimi: SEEcult.org dhe Trupi Koordinues