Arkiva e lajmeve
                   

FONDACIONI PËR SHOQËRI TË HAPUR I SERBISË: KONKURS NË KUADËR TË PROGRAMIT PËR TEJKALIMIN E MULTIKULTURALIZMIT SERGETATIV: NË DREJTIM TË INTERKULTURALIZMIT

29. mars 2019.

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Serbi ka shpallur konkurs për paraqitjen e projekteve nën Programin "Tejkalimi i Multikulturalizmit Segretativ: Drejt Interkulturalizmit".

Në konkurs mund të dorëzohen projektet të cilat:

  • monitorojnë dhe mbrojnë zbatimin efektiv të të drejtave të pakicave kombëtare dhe kontribuojnë në krijimin e kushteve për përmirësimin e zbatimit të këtyre të drejtave; të monitorojë zbatimin e rekomandimeve nga organet kompetente të pavarura dhe / ose institucionet e tjera përgjegjëse për ushtrimin e të drejtave të pakicave kombëtare, si dhe institucionet ndërkombëtare që monitorojnë statusin e pakicave kombëtare në Serbi; fuqizimi i organizatave dhe institucioneve që merren me të drejtat dhe pozitën e komuniteteve pakicë; zhvillimin e shembujve të praktikave të mira të zbatimit të të drejtave të pakicave kombëtare në nivel lokal;
  • mbrojnë dhe krijojnë kushte për integrimin e plotë të komuniteteve pakicë në shoqëri dhe për këtë qëllim të inkurajojë shkëmbimin ndëretnik, komunikimin dhe bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve minoritare mes vete dhe komuniteteve pakicë me shumicë në fusha të ndryshme me interes të përbashkët; Inkurajimi i pjesëmarrjes së të rinjve në këto procese; informojnë qytetarët për rëndësinë e integrimit të komuniteteve pakicë për shoqërinë në tërësi dhe afirmojnë politikat e pakicave të bazuara në parimet e integrimit.

Projektet mund të dorëzohen nga organizatat dhe institucionet e shoqërisë civile (shoqatat e qytetarëve, shoqatat profesionale, institucionet kulturore), institutet e politikave, organet shtetërore dhe të qeverisjes vendore, organet e pavarura shtetërore dhe këshillat kombëtare të pakicave kombëtare.

Fondacioni do t'i japë përparësi projekteve që përdorin metodologji kreative dhe inovative të punës, inkurajojnë përfshirjen e të rinjve, kanë zhvilluar një strategji komunikimi, janë drejtuar ndaj qytetarëve dhe inkurajojnë pjesëmarrjen e tyre në arritjen e qëllimeve të projektit. Prioritet do t'u jepet projekteve që përfshijnë dy ose më shumë bashkësi etnike dhe / ose zbatohen në partneritet me organizatat lokale.

Formularin aplikues mund ta merrni në këtë adresë http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/prevazila%C5%BEenje-segregativnog-multikulturalizma-ka-interkulturalizmu.html.

Projekt propozimet dorëzohen ekskluzivisht në gjuhën serbe dhe dorëzohen në mënyrë elektronike në adresën office.projekti@fosserbia.org me fjalët "Prijava na konkurs" dhe emri i programit për të cilin ata aplikojnë. Bartësi i projektit i cili nuk ka kapacitetin teknik për të dorëzuar projektin në mënyrë elektronike, mund ta dorëzojë atë në adresën e Fondacionit Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekti mund të paraqitet nga persona juridikë individualë ose nga disa persona juridikë së bashku. Fondacioni mbështet projekte që zbatohen në territorin e Republikës së Serbisë.

Aplikimet për konkurs pranohen deri më 14 prill 2019.

Burimi: Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Serbi dhe Trupi Koordinues