Arkiva e lajmeve
                   

EVROPA PËR QYTETARËT DHE QYTETARET – ËSHTË HAPUR FTESA PËR DORËZIMIN E PROJEKTEVE NË KUADËR TË KAPITULLIT 2 – ANGAZHIMI DEMOCRAT DHE PJESËMARRJA QYTETARE (AFATI: 1 SHTATOR 2020)

3. korrik 2020.

Ne dëshirojmë të informojmë të gjithë të interesuarit se është hapur një thirrje e re për projekte në kuadër të programit "Evropa për qytetarët dhe qytetaret".

Në këtë thirrje mund të aplikoni për projekte nën Kapitullin 2 - Angazhimi Demokratik dhe Pjesëmarrja Qytetare: Masa 2.1. Binjakëzimi i qyteteve dhe masave 2.2. Rrjeti i qyteteve

Thirrja mbyllet më 1 shtator 2020.

Brenda kapitullit të dytë "Angazhimi demokratik dhe pjesëmarrja qytetare", prioritetet e mëposhtme janë në fokus për vitin 2020:

• Debat për të ardhmen e Evropës dhe Euroscepticizmin, ekstremizmin dhe racizmin në Evropë

• Promovimi i solidaritetit në kohë krize

• Inkurajimi i dialogut ndërkulturor, mirëkuptimi i ndërsjellë dhe luftimi i stigmatizimit të migrantëve dhe grupeve minoritare.

Më shumë informacion mbi kushtet e konkursit mund të gjenden në

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2020_en

Burimi: Komisioni Evropian dhe Trupi Koordinues