Arkiva e lajmeve
                   

EU PRO KA SHPALLUR FTESË TË DZTË PËR NDARJEN E MJETEVE TË PAKTHYESHME SIPËRMARRËSVE, KOMPANIVE MIKRO DHE TË VOGLA (AFATI: 10 NËNTOR 2019)

17. tetor 2019.

Укупан буџет овог позива за доделу бесповратне помоћи предузетницима, микро и малим предузећима је 2,5 милиона евра. Ова иницијатива само је једна од активности коју финансира Европска унија кроз развојни програм ЕУ ПРО у циљу подстицаја развоја приватног сектора и повећања тржишног потенцијала како би се створили услови за отварање нових радних места.

Избор корисника ће се вршити на основу евалуације пројектног предлога и пратеће документације према критеријумима објављеним у Јавном позиву. ЕУ ПРО тим ће обавити и верификационе посете апликантима одабраним кроз техничку евалуацију.

Programi i BE për Zhvillimin EU PRO ka shpallur thirrje të dytë publike për propozime për blerjen e pajisjeve dhe prezantimin e shërbimeve për sipërmarrësit, ndërmarrjet mikro dhe të vogla.

Afati i fundit për paraqitjet është deri më 10 nëntor 2019.

Buxheti i përgjithshëm i kësaj thirrje për grante për sipërmarrësit, bizneset e vogla dhe mikro është 2.5 milion €. Kjo iniciativë është vetëm një nga aktivitetet e financuara nga Bashkimi Evropian përmes Programit për Zhvillimin EU PRO-s, me qëllim stimulimin e zhvillimit të sektorit privat dhe rritjen e potencialit të tregut në mënyrë që të krijojë kushtet për krijimin e vendeve të punës.

Përzgjedhja e përfituesve do të bëhet në bazë të vlerësimit të projekt propozimit dhe dokumentacionit mbështetës, sipas kritereve të publikuara në Ftesën Publike. Ekipi EU PRO-s gjithashtu do të kryejë vizita verifikuese për aplikantët e përzgjedhur përmes një vlerësimi teknik.

Апликациони формулар (Анекс А) се предаје у Еџцел и ПДФ формату

Питања која се односе на јавни позив апликанти могу поставити преко е-мејл адресе   

 rsoc.pitanja@unops.org најкасније до 27. октобра 2019. године.

Kërkesa duhet të dërgohet në mënyrë elektronike në adresën e-mail rsoc.prijava@unops.org. Të gjitha dokumentet dhe formulari i aplikimit dorëzohen ekskluzivisht në gjuhën serbe.

Formulari i aplikimit (Shtojca A) paraqitet në Edzcel dhe në format PDF

Aplikantët mund të bëjnë pyetje në lidhje me thirrjen publike përmes postës elektronike

  rsoc.pitanja@unops.org më së voni deri më 27 tetor 2019.

Ju mund të mësoni më shumë rreth programit, si dhe kriteret e zgjedhjes së përdoruesve dhe si të aplikoni në sesionin e informacionit në internet, i cili do të zhvillohet të martën, 22 tetor, në orën 11:00. Linkun për Info sesionet https: //zoom.us/j/883387297

Teksti i ftesës publike dhe dokumentacioni i kërkuar për paraqitje në konkurs mund të shkarkohet në http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=820&oblast=Contest.

Burimi: Qendra për Zhvillimin e Rrethit të Pçinjës dhe Jabllanicës dhe Trupi Koordinues