Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË SHPALLUR RAPORTI VJETOR MBI REALIZIMIN E PLANIT AKSIONAL PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIMIT NË SERBI DERI NË VITIN 2020

11. shtator 2019.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik ka publikuar Raportin e ri vjetor për zbatimin e Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë për zhvillimin e arsimit në Serbi deri në vitin 2020.

Ky dokument bazohet në Raportin e mëparshëm për zbatimin e Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë për periudhën nga fillimi i 2015 deri në mesin e 2018 dhe përfshin aktivitetet kryesore dhe rezultatet e arritura në dy planet e tjera të veprimit të Qeverisë së Republikës së Serbisë, në pjesën që ka të bëjë me Edukimi: Plani i Aksional për Ushtrimin e të Drejtave të Minoriteteve Kombëtare,  i cili është i qasur në këtë link https://ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_sprovodjenje_prava_nacionalnih_manjina_-_sa_semaforom.pdf ,   dhe Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији , i cili është i qasur në këtë link https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_primenu_strategije_za_socijalno_ukljufivanje_roma_i_romkinja_u_rs_2016-2025_za_period_od_2017._do_2018._godine.pdf

Raporti ofron një përmbledhje të politikave, veprimeve dhe masave strategjike të zbatuara në të gjitha nivelet e arsimit, me qëllimet kryesore të zhvillimit arsimor: rritjen e cilësisë dhe mbulimit, arritjen dhe ruajtjen e rëndësisë së arsimit dhe rritjen e efikasitetit, por gjithashtu përfshin qëllime specifike shtesë për zhvillimin e tyre. Për shkak të ndryshimeve socio-ekonomike dhe kërkesave që kanë dalë që nga miratimi i Strategjisë, u prezantuan rezultate dhe përgjigje shtesë të autoriteteve arsimore ndaj nevojave prioritare, siç janë arsimi gjithëpërfshirës, ​​arsimi i anëtarëve të pakicave kombëtare (nga 125 në 132 faqe) dhe Romët. Romë (132 deri 139 faqe).

 Raporti Vjetor për Zbatimin e Planit të Veprimit për Zbatimin e Strategjisë për Zhvillimin e Arsimit në Serbi deri në vitin 2020 është në dispozicion në këtë link  http://www.mpn.gov.rs/ëp-content/uploads/2019/08/izvestaj.pdf

Burimi: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik dhe Trupi Koordinues