Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË PREZANTUAR PROGRAMI I RI NACIONAL I PËRKRAHJES SË FILLESTARËVE NË BIZNES ME VLERË PREJ 300 MILIONË DINARË

1. nëntor 2019.

Duke filluar nga sot është në gadishmëri  programi i ri për fillestarët, fermat, ndërmarrjet mikro dhe të vogla deri në dy vjet të vjetra, si dhe të gjithë të interesuarit për të filluar një biznes. Programi synon mbështetje gjithëpërfshirëse dhe është një stimul i fortë zhvillimi për ekonominë e Serbisë, u deklaru në prezantim në Odën e Ekonomike të Serbisë (OES).

Presidenti i OES, Marko Çadezh theksoi se ky është një program krejt i ri që është një projekt konkret dhe i mirë për të gjithë, dhe se hap një formë të re të financimit.

Ai theksoi se do të jenë në gjendje të marrin ndihmë në kushte shumë të favorshme, dmth. me inter dhe mjete të pakthyeshme.

"Tani ju keni një rrugë institucionale për të arritur në burimet e para, atëherë mund të mësoni se si të drejtoni një biznes, si të bëni një plan biznesi, si të punoni me departamentin e OES. Gjithashtu, për të mësuar gjithçka në drejtim të taksave, legjislacionit ... ", tha Çadezh.

Ai tha se për të marrë ndihmë, ishte e nevojshme që tashmë të kishte një punëtori ose kompani të hapur, ndërsa tani është e mjaftueshme që të interesuarit të kenë një ide dhe të dinë se çfarë duan dhe ta përpunojnë atë me SCC.

Dokush që dëshiron të fillojë një biznes do të jetë në gjendje të kontaktojë të gjitha odat rajonale të tregtisë që janë brenda sistemit OES, shtoi Çadezh.

Ky program mbështetës i miratuar nga Qeveria e Serbisë është rezultat i aktiviteteve të përcaktuara në Memorandumin e Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Serbisë dhe Bankës Gjermane të Zhvillimit (KfË) të vitit 2018.

Ai do të zbatohet nga Zyra e Menaxhimit të Investimeve Publike, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Fondin e Zhvillimit, me mbështetjen e ekspertëve të Bankës Gjermane të Zhvillimit (KfË) dhe OES si partnerë në implementim.

Programi i Nxitjes së Sipërmarrjes dhe Vetë Punësimit përfshin të gjitha aspektet kryesore të mbështetjes të nevojshme për suksesin e projekteve fillestare - trajnim pesë-ditor për përgatitjen e planit të investimeve të biznesit, kredi të favorshme bankare me bankat tregtare, partnerë të projektit, garanci për kredi bankare partnere, grante për përfituesit që shlyejnë me sukses kredinë në shumën deri në 20 përqind të investimit të përgjithshëm të financuar nga Programi (shuma maksimale e grantit është 360,000 dinarë).

Kredi të favorshme bankare me një shumë maksimale 3,6 milion RSD do të ndahen për financimin e investimeve (blerja e pajisjeve të prodhimit, makinerive, impianteve, fidanëve, blerja ose rinovimin e biznesit ose hapësirës së prodhimit), si dhe kapitali qarkullues, me kushte të favorshme shlyerjeje dhe përfitime në formën e norma më e ulët e interesit, e cila është fikse në një maksimum prej 5,99 përqind në nivel vjetor.

Një përfitim tjetër për përdoruesit e kredisë është se kolaterali mund t'i nënshtrohet vetëm financimit, si dhe kostot dhe tarifat maksimale që banka ngarkon huamarrësin deri në një përqind të njëhershme.

Qëllimi i këtij programi mbështetës, i cili është zgjedhur si banka partnere nga Raiffeisen, UniCredit dhe Banka e Kursimeve Postare, është të kontribuojë në krijimin e një mjedisi stimulues për fillimin e biznesit, përmirësimin e kushteve të biznesit në sektorin mikro, të vogla dhe të mesme dhe sektorin e sipërmarrjes dhe veprimtaritë sipërmarrëse, në përputhje me strategjinë e Qeverisë së Serbisë.

Informacione të hollësishme mbi programin janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë ose përmes adresës elektronike: startup@pks.rs.

Burimi: Tanjug, Ministria e Ekonomisë dhe Trupi Koordinues