Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË MIRATUAR STRATEGJIA PËR PREVENTIM DHE MBROJTJEN E DHUNËS PËR PERIUDHËN 2020 – 2023 ME PLANIN AKSIONAR PËR VITIN 2020 DHE 2021

2. qershor 2020.

Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë, amviserive dhe apartamenteve të vitit 2011, në Republikën e Serbisë jetojn ëka 1.263,128 fëmijë. Fëmijët përbëjnë rreth 21% të popullsisë. Parandalimi dhe shtypja e dhunës ndaj fëmijëve dhe mbrojtja e fëmijëve nga dhuna janë një nga prioritetet e politikës kombëtare të Qeverisë së Republikës së Serbisë. Dhuna ndaj fëmijëve është një fenomen që është i pranishëm në të gjitha shoqëritë, kulturat dhe pjesët e botës. Një numër i madh i fëmijëve vuajnë çdo ditë dhunë, që është një shkelje e madhe e të drejtave të fëmijëve. Dhuna shkakton vuajtjen e fëmijës, rrezikon seriozisht zhvillimin, mirëqenien, madje dhe jetën e fëmijës, dhe pasojat janë shpesh të rënda dhe të zgjatura, ato mund të shtrihen në moshën madhore, dhe madje edhe në gjeneratat e ardhshme përmes të ashtuquajturit mekanizëm transmetimi ndërgjeneratave të dhunës.

E drejta për mbrojtje nga të gjitha format e dhunës është një e drejtë themelore e çdo fëmije, dhe përcaktohet nga Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve dhe një numër marrëveshjesh ndërkombëtare dhe rajonale në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, të cilat Republika e Serbisë i ka konfirmuar. Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna mund të përmirësohet me sukses përmes partneriteteve të organeve të administratës shtetërore, autonomisë territoriale dhe vetëqeverisjes lokale, sektorit publik (sistemit arsimor, sistemit të kujdesit shëndetësor, sistemit të mbrojtjes sociale, punëve të brendshme, etj.), gjyqësorit, shoqërisë civile, familjeve dhe individët.

Ministria e Punës, Punësimit, çështjeve të Veteranëve dhe Sociale, me iniciativën e Këshillit për të Drejtat e Fëmijëve, dhe me mbështetjen e UNICEF, hartuan një strategji për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna 2020-2023. me Planin e Veprimit për vitin 2020 dhe 2021 për zbatimin e tij.

Me propozimin e Ministrisë së Punës, Punësimit, çështjeve të Veteranëve dhe Sociale, Qeveria e Republikës së Serbisë në seancën e saj më 21 maj 2020 miratoi Strategjinë për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Dhuna për periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2023 me Planin e Veprimit për vitin 2020 dhe 2021 për zbatimin e strategjisë së përmendur.

Burimi: www.minrzs.gov.rs dhe Trupi Koordinues