Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË MIRATUAR RREGULLORJA MBI STIMUJT IPARD PËR DIVERSIFIKIMIN E AMVISERIVE BUJQËSORE

2. qershor 2020.

Drejtoria për Pagesa Agrare të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave ka botuar Rregulloren për stimulimet IPARD për diversifikimin e pronave bujqësore dhe zhvillimin e biznesit.

Rregullorja përcakton kërkesat themelore për përfituesit, kushtet e aplikimit për fondet IPARD, shumën e stimujve IPARD, si dhe procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm për zbatimin e Masa 7 - Diversifikimi i pronave bujqësore dhe zhvillimi i biznesit.

Shuma e dhurimeve nga vlera e investimeve totale:

- Shuma deri në 65% të vlerës së investimit (kostot totale të pranueshme);

-Shuma maksimale dhe maksimale e kthimit të fondeve:

 -Rimbursimi maksimal është 5,000 euro;

 -Shuma maksimale e kthimit mjeteve është 300,000 euro;

Investimet kanë të bëjnë me investimet në ndërtimin dhe / ose rindërtimin dhe / ose pajisjen e objekteve për ofrimin e shërbimeve turistike dhe hotelierike, siç janë dhomat, restorantet dhe objektet e tjera; lehtësirat rekreative, lojrat, kampe turistike, përmirësimi i ambienteve të jashtme për hipur në kalë, peshkimi në brendësi, çiklizmi, shtigje tematike; punimet e peizazhit dhe rrugët hyrëse; kostot e marketingut, të tilla si shtypja e materialit promovues, krijimi dhe mirëmbajtja e një siti. Për më tepër, masat kanë të bëjnë me blerjen e makinerive dhe pajisjeve - me përjashtim të inventarit të vogël të hotelierisë, si dhe prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme të energjisë me qëllim të kryerjes së aktiviteteve të regjistruara të hotelierisë dhe turizmit.

Në kuadër të planit për shpalljen e thirrjes IPARD për vitin 2020 - shpallja e një thirrje publike për Masën 7 është shpallur për periudhën deri më 15 qershor 2020. Shuma në dispozicion e donacioneve për ftesën e përmendur është 1,097,277,145 dinarë, pra rreth 9,338,528 euro.

Rregulloren mund ta shkarkoni në http://www.minpolj.gov.rs/download/pravilnik-o-ipard-podsticajima-za-diverzifikaciju-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj-poslovanja/

Burimi: Subvencije.rs dhe Trupi Koordinues