Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR THIRRJE PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT TË PËRBASHKËT RAJONAL “DIALOGU PËR ARDHMËRI” (AFATI: 9 SHKURT 2020)

20. janar 2020.

Në kuadër të Programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillimin rajonal “Dialogu për ardhmëri” është hapur ftesë për projektet ndërkufitare në Bosnë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Repubikë të Serbisë.

Në ftesën publike mund të marrin pjesë:

• institucionet publike - shkollat fillore dhe të mesme, fakultetet, institucionet kulturore, institutet kërkimore, organizatat e turizmit dhe zhvillimit dhe institucionet e tjera publike në të tre vendet,

• njësi të vetëqeverisjes lokale (komuna / qytete) nga të tre vendet,

• organizatat e shoqërisë civile (OSHC) nga të tre vendet.

Пројектни предлози морају бити прекограничног карактера, тј. морају укључивати носиоца пројекта и бар једну партнерску организацију/институцију из БиХ (за подносиоце из Црне Горе и Републике Србије) или бар једну партнерску организацију из Црне Горе или Србије (за подносиоце из Босне и Херцеговине).

Propozimet e projektit duhet të jenë të një karakteri ndërkufitar, d.m.th. ata duhet të përfshijnë nxitësin e projektit dhe të paktën një organizatë / institucion partner nga Bosna dhe Hercegovina (për aplikantët nga Mali i Zi dhe Republika e Serbisë) ose të paktën një organizatë partnere nga Mali i Zi ose Serbia (për aplikantët nga Bosnja dhe Hercegovina).

Fushat prioritare dhe temat e thirrjes janë:

• Ndërtimi i kapaciteteve rinore,

• Përmirësimi i leximit të mediave dhe informacionit dhe raportimi i mediave,

• Përmirësimi i dialogut dhe veprimit për të mirën e përbashkët,

• Përmirësimi i sistemit arsimor për të arritur kohezionin social,

• Përmirësimi i barazisë gjinore,

• Promovimi i diversitetit kulturor dhe mirëkuptimit ndërkulturor,

• Mbrojtja e mjedisit.

Afati për dorëyimin e propozimit është deri më 9 shkurt 2020, në ora 17.

Programi i Përbashkët Rajonal "Dialogu për Ardhmërinë: Promovimi i Dialogut dhe Kohezionit Social në dhe midis Bosnje-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Republikës së Serbisë" zbatohet nga UNDP, UNICEF dhe UNESCO, me mbështetjen e Fondit të KB për ndërtimin e paqes.

Burimi: www.unicef.orgdhe Trupi Koordinues