Arkiva e lajmeve
                   

ËSHTË HAPUR KONKURS PËR BURSA PËR NXËNËSIT ESHKOLLAVE TË MESME

21. gusht 2018.

Beograd - Fondacioni Ana dhe Vlade Divac, në bashkëpunim me një grup donatorësh, ka shpallur konkurs për bursa për nxënësit e shkollave të mesme nga grupet më të rrezikuara, të cilat në vitin 2018 kanë hyrë e parë, të dytë, vitin e tretë ose të katërt të shkollës së mesme në Republikën e Serbisë.

Preferencë të veçantë në ndarjen e granteve do të kenë nxënësit e grupeve të rrezikuara siç janë familjet materiale të rrezikuara, familjet me një prind, familjet e refugjatëve dhe të zhvendosura, personave me aftësi të kufizuar, familjet në të cilën një prind ose një fëmijë që vuajnë nga një sëmundje kronike, etj

Në Serbi ende ekziston një numër i madh i fëmijëve jashtë sistemit arsimor ose prindërit ose kujdestarët e të cilëve shumë e kanë të vështirë të sigurojnë kushtet më themelore për arsimim. Ana dhe Vlade Divac, nëpërmjet "Bursat Divac" vazhdimisht i ndihmon fëmijët nga grupet shoqërore më të pafavorizuara të ketë pozita të barabarta fillestare në rrjedhën e trajnimit të tyre, e cila çon në një reduktim në nivelet e varfërisë, përjashtimit social dhe diskriminimit. Gjithashtu, falë edukimit më të mirë, të rinjve u sigurohet përfshirja më e lehtë në botën e punës dhe autonomi më të madhe.

Përshtatshmëria për studentët bursave të cilët kanë arritur sukses të madh në të mësuarit dhe sjelljen, si dhe studentë që kanë marrë pjesë dhe ka arritur suksese në konkurse të ndryshme dhe të realizuara rezultate të mira në sport. Nxënësit e përzgjedhur për konkurs do të jenë të detyruar të bëjnë vullnetar të paktën katër orë në muaj dhe kështu të kontribuojnë në promovimin e kulturës së dhënies në shoqërinë tonë.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 20 gusht 2018 deri më 7 shtator 2018.

Informacione të tjera rreth konkursit dhe formularit për aplikim mund t`i gjeni në

https://www.divac.com/Konkursi/2485/KONKURS-ZA-DODELU-STIPENDIJA-UCENICIMA-ZA-SKOLSKU.shtml     

Burimi: Fondacioni Ana dhe Vlade Divac dhe Trupi Koordinues